Zdobycie zagranicznych rynków zbytu

g) zdobycie zagranicznych rynków zbytu h) różnice w stopach procentowych na rynkach pieniężnych i kapitałowych i) względy spekulacyjne j) chęć utrzymywania określonej struktury lokat kapitałowych k) istnienie granic dla ekspansji wewnątrz kraju.

Z wszystkich wyżej wymienionych przyczyn przepływu kapitału, głównym motywem powodującym jego przemieszczanie się poza granice danego kraju jest chęć uzyskania większego dochodu. Przepływ kapitału poza granicę danego kraju ma więc miejsce głównie wtedy, gdy istnieje różnica w poziomie realnej stopy procentowej między danym krajem i zagranicą określoną też czasami mianem otoczenia gospodarczego.

W wyniku swobody przepływu kapitału krajowy rynek finansowy poddany jest silnej presji konkurencyjnej ze strony zagranicznych rynków finansowych, co w konsekwencji stwarza szanse na bardziej racjonalne wykorzystanie oszczędności i inwestycji oraz umożliwia przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zwiększenie dobrobytu społecznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>