Zdecydowanymi liderami w kreatywności są kraje azjatyckie

Zdecydowanymi liderami w kreatywności są kraje azjatyckie, zwłaszcza Japonia i Korea Południowa. Ilość wynalazków w Japonii 11-krotnie przewyższa odpowiednią średnią w Unii Europejskiej, a ponad 5- krotnie średnią wartość wskaźnika wynalazczości dla wszystkich krajów OECD. Kreatywność w Japonii może być efektem specyficznej kultury organizacyjnej i modelu zarządzania w tamtejszych firmach polegającego na kształtowaniu w świadomości pracowników konieczności dokonywania usprawnień na każdym stanowisku pracy (filozofia kaizen). Wysoki wskaźnik wynalazczości jest również typowy dla Stanów Zjednoczonych, choć w porównaniu z Japonią jest on 5- krotnie niższy. Podobny poziom kreatywności posiadają dwa kraje europejskie, które mogą uchodzić za liderów na „starym kontynencie”. Są to Niemcy i Szwecja.

Krajom Europy Środkowo- Wschodniej daleko jest do światowej czołówki, a nawet do średniej Unii Europejskiej. W Polsce, na Węgrzech i w Czechach na 10 tys. mieszkańców przypada niewiele ponad 1 wynalazek. Podobne wskaźniki są jednak charakterystyczne dla takich krajów Unii Europejskiej, jak Grecja, Portugalia czy Hiszpania. Dysproporcje widoczne są zatem nawet w obrębie krajów połączonych ścisłymi związkami integracyjnymi.

Potwierdzenie powyższych stwierdzeń dotyczących znacznego zróżnicowania w wyposażeniu krajów w zasób, jakim jest wiedza techniczna stanowi ich specjalizacja technologiczna. Jak można przypuszczać, wszystkie kraje uchodzące za liderów specjalizują się w dziedzinach wysokiej techniki. W tych dziedzinach wykazują większą aktywność badawczo- rozwojową oraz wynalazczą. Intensywność prac badawczo- rozwojowych w przemyśle obrazuje udział wydatków na B+R w wartości dodanej dla przemysłów tzw. wysokiej i niskiej techniki (por.tablica 4).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>