Z makroekonomicznego punktu widzenia

Z makroekonomicznego punktu widzenia, istnieje zatem wiele czynników wpływających na poziom krajowej innowacyjności. Są one ze sobą ściśle powiązane i tworzą spójny system określany niejednokrotnie mianem narodowego systemu innowacji, tzw. NSI. Ów system jest

nieodłącznym elementem każdej gospodarki narodowej. Oczywistym jest także fakt, że różne dziedzictwo technologiczne, doświadczenie, język czy kultura poszczególnych krajów, wpływają na zróżnicowanie NSI. Charakteryzują się one także większą lub mniejszą zdolnością generowania i dyfuzji postępu technologicznego. Stąd też analizując poszczególne modele narodowych systemów innowacji pod kątem ich wpływu na innowacyjność gospodarki można dokonać ich podziału na te bardziej i mniej efektywne. Jak łatwo się domyślić, w największym stopniu spełniają swą rolę NSI krajów wysokorozwiniętych, przodujących w wyścigu technologicznym, a więc krajów- eksporterów technologii. Niekoniecznie oznacza to konwergencję systemów tych gospodarek, a wręcz przeciwnie- charakteryzują się one odmiennymi cechami. Różnią się przede wszystkim stopniem elastyczności, stopniem otwartości na zewnątrz czy odmienną specjalizacją sektorową.

Wiele jest przykładów na rzecz tej tezy. System rynkowy charakterystyczny dla USA, Kanady, Australii czy Wielkiej Brytanii cechuje się dużą elastycznością i liberalizmem oraz wzmożonym udziałem przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności badawczo- rozwojowej. Z kolei w krajach skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Norwegia) występuje wyraźnie większa niż w pozostałych systemach internacjonalizacja badań i tendencja do finansowania badań ze środków prywatnych. Inna sytuacja ma miejsce w krajach zintegrowanej Europy np. w Niemczech, Francji, Włoszech, Irlandii czy Holandii, gdzie badania rozwojowe i edukację opiera się głównie na sektorze publicznym. Odmienne cechy posiada system mezokorporacyjny właściwy dla Japonii. Jest on bardziej otwarty, ściślej powiązany z innymi krajami i skupia się przede wszystkim na badaniach stosowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>