Wyraźny podział na kraje innowatorów

Również w tym przypadku ujawniają się wyraźne dysproporcje. Analiza omawianego wskaźnika prowadzi do podobnych wniosków, jak w przypadku analizy nakładów na B+R i potwierdza bardzo silną pozycję Stanów Zjednoczonych, Japonii, Finlandii, Niemiec czy Korei Południowej. Na pierwszym miejscu plasuje się Finlandia, kraj wysokich technologii, zwłaszcza w zakresie telefonii komórkowej. Liczba pracowników w sferze B+R w Finlandii jest trzykrotnie wyższa niż średnia Unii Europejskiej i OECD oraz prawie o połowę wyższa niż w USA.

W porównaniu z wyżej wymienioną czołówką bardzo słabo wypadają kraje Europy Środkowo- Wschodniej. Na przykład Polska posiada czterokrotnie mniej pracowników naukowo- badawczych niż Finlandia i ok. 25% mniej niż średnio w krajach Unii Europejskiej. Do średniej UE wyraźnie zbliżają się Słowacja i Słowenia. Jednakże zdecydowanie gorzej pod względem tego wskaźnika wypadają Włochy, Meksyk, Turcja i Chiny. W przypadku Meksyku i Turcji wskaźnik jest najniższy i nie stanowi nawet 10% jego wielkości w Finlandii. Przyczyny takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w rozmieszczeniu kadry B+R w sektorach badawczych.

W krajach stanowiących czołówkę pod względem generowania wiedzy technicznej zdecydowaną większość pracowników naukowo- badawczych zatrudnia sektor przedsiębiorstw, w mniejszej ilości szkolnictwo wyższe, a najmniej sektor rządowy. Z kolei w krajach słabiej rozwiniętych mamy do czynienia z modelem odwrotnym. Sektor przedsiębiorstw w marginalnym stopniu bierze udział w zatrudnianiu naukowców i badaczy. Można zatem wnioskować, iż zwiększanie kadry B+R poprzez zatrudnianie jej w sektorze prywatnym jest szansą na zmniejszenie dysproporcji występujących między krajami.

Wyraźny podział na kraje- innowatorów i te które raczej korzystają z zewnętrznych źródeł zasilania postępem technicznym można dodatkowo zauważyć analizując kreatywność krajów czyli ich działalność patentową. Zdolność do tworzenia wynalazków obrazuje m.in. wskaźnik wynalazczości, czyli liczba wynalazków przypadająca na 10000 ludności (por.tablica 3).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>