Wyniki projektu badawczego

Wśród krajów europejskich najwyższymi wskaźnikami specjalizacji w przemysłach wysokiej techniki wyróżniają się Francja i Niemcy. Odpowiednie wskaźniki oscylują w tych krajach w pobliżu średniej charakterystycznej dla najbardziej rozwiniętych krajów OECD. Podobnym udziałem wydatków na B+R w wartości dodanej przemysłów wysokiej techniki wyróżniają się Stany Zjednoczone i Japonia. Z kolei ten sam wskaźnik dla przemysłów niskiej techniki jest nieporównywalnie niniejszy we Francji (14-krotnie) i w Niemczech (15-krotnie), zaś w Stanach Zjednoczonych 9-krotnie. Dla porównania w Polsce, kraju – przedstawicielu „doganiających” krajów środkowoeuropejskich, wskaźnik specjalizacji technologicznej w przemysłach high- tech kształtuje się na poziomie ok. pięciokrotnie niższym od średniej dla krajów najbardziej rozwiniętych. W przypadku Polski można również zauważyć mniejsze zróżnicowanie omawianego miernika w porównaniu z jego wartością dla przemysłów mniej zaawansowanych technologicznie. Jest bowiem tylko 4- krotnie niższy.

Z przedstawionej analizy wynika, że znaczne jest zróżnicowanie rozmieszczenia zasobu, jakim jest wiedza techniczna. Dystans technologiczny istniejący pomiędzy krajami należącymi do światowej czołówki a pozostałymi pozwala podzielić kraje na innowatorów oraz imitatorów. Imitatorzy, wobec braku odpowiedniego potencjału technologicznego, zaopatrują się w wiedzę techniczną głównie ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza poprzez import. Do krajów tych należą między innymi kraje Europy Środkowo- Wschodniej, będące na etapie przeobrażania swoich gospodarek. Koncentrują się one głównie na

pozyskiwaniu technologii za pomocą kanałów, do których należą przede wszystkim licencjonowanie, import dóbr zaawansowanych technologicznie (high- tech) oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB). Międzynarodowe umowy licencyjne mają współcześnie coraz mniejsze znacznie. Według autorów World Investment Report 2000 dzieje się tak dlatego, że najnowsze i najbardziej wartościowe technologie nie są w ten sposób dostępne.

Wyniki projektu badawczego przeprowadzonego przez naukowców Uniwersytetu w Ljubljanie w ramach grupy roboczej EADI, na podstawie danych przedsiębiorstw pochodzących z ośmiu krajów Europy Środkowo- Wschodniej, wskazują na duże znaczenie wyżej wymienionych kanałów w poprawie innowacyjności gospodarek. Bazując na modelu ekonometrycznym i danych dotyczących firm z takich krajów, jak Estonia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Czechy, Polska i Rumunia dokonano analizy znaczenia poszczególnych kanałów technologii dla produktywności przedsiębiorstw w tych krajach (por. tablica 5).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>