Wyniki badań przeprowadzonych przez Grant Thomton International

Banki tłumaczą fakt malejącej dynamiki kredytów brakiem zdolności kredytowej ich niedoszłych klientów. Art. 70 ustawy Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Jeśli bank uzna, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, lub zagrożona jest terminowa spłata kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy, bank może wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu Takie czynności stają się barierą rozwoju przedsiębiorczości a tym samym osłabiają tempo wzrostu gospodarczego w naszym kraju.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Grant Thomton International w 2002 roku wśród przedsiębiorstw UE dowodzą że coraz mniej przedsiębiorców uważa brak kapitału obrotowego, koszty finansowania oraz ustawodawstwo i podatki za przeszkody w ekspansji gospodarczej . Oznacza to, że przepisy wspólnego rynku ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwom, które mając pewność co do stabilnej polityki ekonomicznej dokonują długotrwałych inwestycji przynoszących korzyści w skali mikro i makro. Dlatego wiele wskaźników wzrostu gospodarczego osiąga wyższe wartości w tych krajach, gdzie

przedsiębiorstwa napotykają na mniejsze przeszkody w rozwoju niż w Polsce. Konsekwencją realizowanej przez polskie banki polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw jest fakt, że podmioty te w coraz mniejszym stopniu są zainteresowane zaciąganiem kredytów w bankach, ponieważ nie mają pewności jak będzie kształtowała się sytuacja gospodarcza w okresie co najmniej najbliższych pięciu łat. Brak długookresowej strategii gospodarczej oraz nader częste zmiany przepisów prawnych spowalniają tempo rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>