Wspieranie dostosowywania i modernizacji

Do końca 1999 r. w ramach Funduszy Strukturahiych istniało sześć najważniejszych celów. Częściowo były one o charakterze regionalnym lub horyzontalnym, jeśli dotyczyły całego obszaru Unii. W 2000 r. podczas szczytu berlińskiego Rada Europejska zredukowała ilość celów do trzech priorytetowych, a mianowicie:

a) Cel 1 (objective 1) – promowanie rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach słabiej rozwiniętych, b) Cel 2 (objective 2) – wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych,

c) Cel 3 (objective 3) – wspieranie dostosowywania i modernizacji systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia. Cel 1 (o charakterze terytorialnym) ukierunkowano na wsparcie dostosowania strukturalnego regionów najsłabiej rozwiniętych (NUTS II). Dotyczy to obszarów, w których w okresie ostatnich 3 lat poziom produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca (mierzony za pomocą parytetu siły nabywczej) jest mniejszy od 75% średniej unijnej wartości tego wskaźnika. Kryteriami kwalifikującymi do Celu 1 są: istniejący poziom zatrudnienia, sytuacja w rolnictwie i poziom infrastruktury przemysłowej. Dzięki temu do omawianego Celu 1 zaliczono tereny zamieszkałe przez 26% społeczeństwa Wspólnot. W jej skład weszły południowe regiony Włoch, Grecja, Portugalia, Hiszpania i Wschodnie landy Niemiec. Jeśli chodzi o sytuację Polski, to nie przekroczyła ona minimalnego progu 75%, czyli cały region objęto pomocą strukturalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>