Wielkość nakładów inwestycyjnych

Wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych w danym okresie kształtuje poziom wzrostu gospodarczego, ponieważ nakłady te ponoszone są na ogół na inwestycje długookresowe. Te z kolei dają miejsca pracy, przyczyniają się do wzrostu produkcji i sprzedaży, oraz do stabilnego wzrostu gospodarczego.

Internacjonalizacja życia gospodarczego w Unii Europejskiej związana z postępującą liberalizacją wymiany handlowej przyczynia się do zaostrzenia konkurencji i sprzyja lepszemu zaspokojeniu potrzeb finalnych konsumentów. Konkurencja importu sprzyja nie tylko napływowi kapitału, ale też nowych technologii wytwarzania, co podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw . Rozwój przedsiębiorczości na wspólnym rynku wpływa na wzmocnienie wymiany handlowej na obszarze UE i przyczynia się do umocnienia konkurencyjności całej europejskiej gospodarki.

Przedsiębiorstwa poprzez produkcję dóbr i usług wpływają na wzrost wartości sprzedanej produkcji globalnej a tym samym kształtują wielkość PKB danego kraju (rys. 4).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>