W długofalowym interesie państwa leży …

W długofalowym interesie państwa leży rozwój przemysłu i usług wysokiej technologii, dzięki któremu możliwa jest realizacja ekonomicznej renty nowości i zajęcie bardziej uprzywilejowanej pozycji w międzynarodowym podziale pracy. Droga do osiągnięcia tego celu jest wszakże wyjątkowo trudna, gdyż nawet przejściowe zaniedbania w zakresie rozwoju krajowego zaplecza naukowo- badawczego, w warunkach odbywającego się równolegle przyśpieszonego rozwoju nauki i postępu technicznego w innych krajach, w tym zwłaszcza krajach rozwiniętych, przyczynia się do utrwalenia dominacji tych krajów pod względem osiągniętego poziomu rozwoju nauki i technologii.

W Polsce nie prowadzi się zorientowanej na przyszłość polityki przemysłowej. Przeważa przekonanie, że w wyniku prowadzonej makroekonomicznej polityki równowagi gospodarczej powstanie najlepsza struktura gospodarki. Należy zgodzić się z poglądem, że prowadzenie szerokiej polityki przemysłowej przekracza możliwości finansowe państwa. Jest wątpliwe, czy polityka ta okazałaby się efektywna wobec braku precyzyjnego rozpoznania najbardziej perspektywistycznych kierunków rozwoju oraz sprzecznych interesów konkurujących ze sobą grup przemysłowych. Istnieje obawa, że przeznaczenie znacznych środków budżetowych na realizację polityki przemysłowej oznaczałoby suboptymalną alokację środków i spowodowałoby wypaczenie warunków konkurencji. Wydaje się także, że środki mogłyby zostać użyte w bardziej racjonalny sposób na powiększenie akumulacji kapitału intelektualnego, tj. na finansowanie edukacji, nauki i badań .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>