Uwarunkowania wdrażania funduszy pomocowych w Polsce

b) URBAN II – skierowany jest na zrównoważenie rozwoju miast i ich peryferii zagrożonych kryzysem, nie będzie wdrażany w nowych krajach członkowskich,

c) LEADER + – wspierający inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich, nie będzie wdrażany w nowych krajach członkowskich, d) EQUAL – dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy, będzie wdrażany w nowych krajach członkowskich.

Uwarunkowania wdrażania funduszy pomocowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej Polska, podobnie jak pozostałe nowe kraje członkowskie jest uważana za kraj peryferyjny. Jest to rezultat niespełnienia odpowiednich kryteriów spójności (convergence criteria). Dotyczy to długu publicznego, inflacji, długookresowych stóp procentowych, deficytu budżetowego i uczestnictwa w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego (ESW).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>