Udzielanie kredytów przedsiębiorstwom

Udzielanie kredytów przedsiębiorstwom zwiększa zasoby dostępnego kapitału oraz przyczynia się do wzrostu nakładów inwestycyjnych w gospodarce. W Polsce przedsiębiorstwom trudno jest jednak uzyskać długoterminowy kredyt inwestycyjny, czego wyrazem jest m.in. malejąca wartość nakładów inwestycyjnych w ostatnich czterech latach (rys. 9).

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w Polsce 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw Skoro te podmioty nie mają możliwości uzyskania kredytu bankowego, nie dokonują tym samym inwestycji, które są kołem zamachowym każdej gospodarki. Jeśli przedsiębiorstwa nie mogą dokonywać inwestycji, wówczas przy malejącym popycie na dobra i usługi maleje produkcja, spada sprzedaż, a tym samym przedsiębiorcy nie mogą aktywnie uczestniczyć w kreowaniu długookresowego wzrostu gospodarczego.

Osiągnięcie długotrwałego wzrostu gospodarczego Polski może mieć miejsce wówczas, gdy podmioty gospodarcze będą miały pewność co do

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>