Tworzenie jednolitego europejskiego rynku kapitałowego

Rozwijający się rynek kapitałowy Unii Europejskiej podlega procesowi postępującej integracji i licznym przeobrażeniom. Rośnie znacząco liczba i wartość transakcji zawieranych na rynkach zagranicznych. Coraz silniejsze są także związki między uczestnikami i rynkami usytuowanymi w różnych krajach. Ponadto kraje członkowskie UE zmierzają w kierunku systemów opartych na rynku co oznacza, że rynek kapitałowy w coraz większym zakresie uczestniczy w finansowaniu wzrostu gospodarczego.

Są powody, dla których można oczekiwać, że proces integracji europejskiego rynku kapitałowego ulegnie przyspieszeniu w najbliższych latach. Nowa dyrektywa o usługach inwestycyjnych powinna stanowić podstawę do wdrożenia regulacji szczegółowych, co pozwoli znieść wszelkie ograniczenia w zakresie transakcji transgranicznych. Wdrożenie międzynarodowych standardów rachunkowości powinno sprzyjać wzrostowi zaufania inwestorów i przejrzystości europejskiego rynku akcji.

Tworzenie jednolitego europejskiego rynku kapitałowego może jednak oznaczać marginalizację pewnych rynków lokalnych i ich infrastruktury. Z tego też względu władze UE tworząc wspólne zasady funkcjonowania rynku kapitałowego powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych rynków narodowych i potrzeby nowych krajów członkowskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>