Tendencje rozwojowe bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Europy.

Biorąc pod uwagę pojedyncze kraje jako biorców i dawców kapitału można stwierdzić, iż największym krajem-biorcą i krajem-dawcą na świecie w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych były w całym badanym okresie Stany Zjednoczone.

Natomiast największymi krajami-biorcami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie były dotychczas Francja, Belgia, Luksemburg i Niemcy. Łączny udział tych krajów w światowym napływie bezpośrednich

inwestycji zagranicznych wyniósł w 2002 roku ok. 36%. Jednocześnie spośród tych krajów dominującą pozycję zajmowały w tym zakresie Belgia i Luksemburg, które pochłaniały ok. 22% światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych [por. tabl. 6],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>