System HACCP w prawie żywnościowym Wspólnot Europejskich

Przez prawo żywnościowe Unii Europejskiej z reguły rozumie się całokształt przepisów prawnych wydanych przez kompetentne organy UE normujących wytwarzanie, przetwórstwo, przechowywanie, transport

i handel produktów żywnościowych. Prawo wspólnotowe ma charakter norm prawa międzynarodowego, obejmującego kraje członkowskie gdyż jego podstawowym źródłem są traktaty założycielskie. Nosi ono nazwę prawa pierwotnego. Obok prawa pierwotnego występuje tzw. prawo wtórne tworzone przez organy Wspólnoty. Przepisy UE pokrywają jedynie ograniczone obszary, a prawo żywnościowe Wspólnoty koncentruje się przede wszystkim na usuwaniu przeszkód w handlu produktami żywnościowymi, zapewnieniu rzetelności transakcji handlowych oraz ochronie zdrowia i interesów konsumenta [6], Prawo UE jest ustanawiane pięcioma rodzajami aktów prawnych: zarządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.

Tworzenie prawa żywnościowego Wspólnoty zainicjowała Dyrektywa Rady 62/2645 z dnia 23. października 1962 roku w sprawie zbliżenia przepisów państw członkowskich w zakresie substancji barwiących dopuszczonych do stosowania w środkach spożywczych (OJ 115 z dnia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>