Stwarzanie sprzyjających warunków dla rozwoju

stabilnej polityki gospodarczej prowadzonej przez państwo co najmniej w okresie kilkuletnim. Działania Rządu w okresie dwóch ostatnich lat przyczyniły się do obniżenia fiskalizmu państwa, zmniejszenia podatków (19% stawka CIT), uchwalono ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, dokonano zmiany przepisów prawa upadłościowego i naprawczego oraz pojawiło się kilka nowych funduszy poręczeniowych

i pożyczkowych. Jednak obniżka podatków nie zawsze idzie w parze z obniżeniem innych obowiązkowych opłat. Wyższe składki ZUS podwyższają koszty pracy, a na to małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zareagować tylko redukcją zatrudnienia, co w skali globalnej zwiększy poziom bezrobocia.

Stwarzanie sprzyjających warunków dla rozwoju krajowej przedsiębiorczości przyczynia się do stabilnego wzrostu gospodarczego. Otwarcie granic na obszarze UE stało się wyznacznikiem wzrostu popytu na dobra i usługi produkowane przez europejskie przedsiębiorstwa. Jednak rozwój przedsiębiorstw w UE nie mógłby być możliwy gdyby nie pomoc agencji rządowych wspierających przedsiębiorczość wspólnego rynku. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej powinno wpłynąć na zwiększenie inwestycji dokonywanych w poszczególnych sektorach gospodarki, które finansowane są z funduszy strukturalnych. Należy oczekiwać więc, że środki jakie zostały przyznane Polsce przyczynią się w dłuższym okresie do zwiększenia tempa nakładów inwestycyjnych a te z kolei utrwalą długookresowy wzrost gospodarczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>