Stopień integracji europejskiego rynku kapitałowego

W literaturze podejmującej problematykę integracji powszechnie przyjmuje się, że rynki finansowe są w pełni zintegrowane, gdy działa prawo jednej ceny co oznacza, że te same aktywa ulokowane w kilku krajach powinny dać jednakową lub zbliżoną stopę zwrotu. Weryfikacja powyższego prawa sprowadza się do wyodrębnienia aktywów mogących być przedmiotem analizy i zastosowania mierników ilościowych i/lub jakościowych. W przypadku pomiaru stopnia integracji iynku kapitałowego najczęściej stosuje się takie wskaźniki, jak udział nierezydentów na krajowej giełdzie, liczba notowanych spółek zagranicznych, aktywa zagraniczne w portfelach funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych oraz stopień konsolidacji giełd . Tego typu wskaźniki

zostały wykorzystane w dalszej części tego opracowania do oceny zaawansowania procesu integracji rynku kapitałowego na obszarze UE. Przy ocenie stopnia integracji nie można kierować się jedynie funkcjonowaniem prawa jednej ceny. Istotne jest także czy uczestnicy rynku mają dostęp do określonych instrumentów na rynkach zagranicznych i czy są jednakowo traktowani przy wchodzeniu na te rynki.

Liczba zagranicznych spółek notowanych na giełdach krajowych. O stopniu integracji rynków akcji może świadczyć liczba notowanych spółek zagranicznych na krajowej giełdzie. Giełdy europejskie wyprzedzają pod tym względem znacznie giełdy amerykańskie (wykres 2). Najwyższy tego rodzaju wskaźnik odnosi się do takich giełd, jak Euronext (24,8%), Deutsche Borse (21%) i Wiener Bórse (16,8%). Zjawisko to jest charakterystyczne jedynie dla największych giełd w Europie. Liczba spółek zagranicznych na giełdach drugorzędnych jest zdecydowanie niższa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>