Stopa procentowa

W 2003 roku PKB Litwy i Łotwy był o ponad jedną piątą wyższy niż w 2000 roku. O ponad jedną dziesiątą wzrósł PKB na Węgrzech i w Słowacji w stosunku do roku 2000 zaś PKB Słowenii wzrósł w tym samym okresie o jedną dwunastą. Powyższe dane potwierdzają że kraje, które w 2004 roku przystąpiły do UE prowadziły od kilku lat skuteczną politykę gospodarczą wspierającą rozwój przedsiębiorczości.

Polska po raz kolejny charakteryzowała się niższym tempem PKB w analizowanym okresie niż pozostałe kraje, co z jednej strony daje większe możliwości rozwoju, ale rosnąca konkurencja na wspólnym rynku może uniemożliwić dołączenie Polski do grupy najprężniej rozwijających się krajów UE. Niższe wskaźniki wzrostu gospodarczego mają swoje źródło m.in. w dokonywanych inwestycjach na terenie naszego kraju. Niewielka aktywność inwestycyjna zarówno po stronie dużych jak i małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk w polskiej gospodarce.

Stopa procentowa oddziałuje, jako jeden z wielu czynników, na koszt inwestycji, a tym samym zachęca lub zniechęca do zaciągania kredytu bankowego w celu sfinansowania inwestycji. Za pomocą stóp procentowych można pobudzać popyt inwestycyjny i konsumpcyjny lub go hamować w zależności od kierunku zmian stopy procentowej. Siła oddziaływania stopy procentowej na rozmiary inwestycji, konsumpcji, oszczędności i bezrobocia uzależniona jest z kolei od stanu koniunktury i uregulowań prawnych w gospodarce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>