Rozmiary dystansu technologicznego

Wyraźnie rysuje się czołówka krajów- innowatorów oraz przepaść oddzielająca pozostałe ,w tym kraje Europy Środkowo- Wschodniej. Dla porównania w Polsce relacja ta wynosi nieco ponad 0,5% PKB, a więc jest 6- krotnie mniejsza niż w wyżej wymienionych krajach- liderach. Podobna sytuacja ma miejsce w większości krajów Europy Środkowo- Wschodniej (Węgry. Słowacja), ale także w Turcji czy Meksyku. Z kolei w Czechach i Słowenii wskaźnik ten powoli zbliża się do średniej w Unii Europejskiej.

Rozmiary dystansu technologicznego między krajami można określić bardziej precyzyjnie analizując wielkości nakładów na sferę naukowo- badawczą mierzone wg. parytetu siły nabywczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wyraźnie widać dysproporcję między Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Finlandią (ok. 900 USD na 1 mieszkańca) a pozostałymi krajami, także krajami UE (średnia UE jest o ponad połowę niższa). Wskaźnik w tych trzech krajach znacznie przewyższa również jego wartość średnią dla wszystkich krajów członkowskich OECD. Olbrzymia przepaść występuje natomiast między czołówką a krajami takimi, jak Polska, Słowacja, Czechy czy Węgry, jak również Rosja, Turcja czy Meksyk.

W przypadku Polski i Słowacji nakłady na B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca są około czternastokrotnie niższe niż w Stanach Zjednoczonych. Wśród krajów Europy Środkowo- Wschodniej najlepszym wskaźnikiem charakteryzuje się Słowenia. Wskaźnik nakładów na B+R per capita stanowi tu 70% średniego poziomu Unii Europejskiej. Jednak kraj ten wypada nadal słabo przy porównaniu go z liderem- Stanami Zjednoczonymi. Omawiany wskaźnik stanowi jedynie 30% jego wielkości w przypadku USA.

Znaczne zróżnicowanie w potencjale technologicznym poszczególnych krajów można również wykazać na postawie analizy zasobów kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki a więc ludzie wraz ich umiejętnościami i kwalifikacjami są istotnym czynnikiem kreowania innowacji, co potwierdzają badania empiryczne przeprowadzone w 50 krajach o różnym poziomie rozwoju. Zasobność poszczególnych krajów pod względem kadry naukowo- badawczej obrazuje wskaźnik ilości pracowników sfery B+R na 10000 zatrudnionych w gospodarce narodowej (por.tablica 2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>