Rosnące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej

Na obecnym etapie rozwoju kraje Europy Środkowo- Wschodniej mogą uczestniczyć w międzynarodowej wymianie wiedzy technicznej głównie jako jej odbiorcy. Importując jednak z zagranicy ucieleśnioną wiedzę techniczną mają w przyszłości szansę uruchomić własną udoskonaloną produkcję zaspokajającą nie tylko potrzeby wewnętrzne, ale również

przeznaczoną na eksport. Możliwość taką dla krajów „doganiających” widział już w latach trzydziestych XX w. japoński ekonomista K. Akamatsu prezentując swoją teorię szyku lotu dzikich gęsi. Japonia jest najlepszym przykładem potwierdzenia tej teorii w praktyce z kraju- imitatora, importującego i udoskonalającego ucieleśnioną w produktach wiedzę techniczną urosła w ciągu półwiecza do rangi lidera na skalę światową. Odpowiednie władze krajów Europy Środkowo- Wschodniej, w tym Polski, powinny zatem dążyć do stworzenia odpowiedniego podłoża infrastrukturalnego sprzyjającego rozwojowi zdolności absorpcyjnych, a także doskonalić narodowe systemy innowacyjne głównie poprzez większe zaangażowanie sektora prywatnego w kreowaniu postępu technicznego. Sposobem na poprawę potencjału technologicznego tych krajów może być zwiększenie stopnia finansowania sfery naukowo- badawczej ze środków zagranicznych. Dla przykładu w Polsce ze środków zagranicznych finansuje się jedynie 1,7% badań naukowych, podczas gdy w Grecji aż 33%.

Rosnące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej oraz ekspansja wielkich korporacji transnarodowych doprowadziły do sytuacji, iż we współczesnej gospodarce światowej można z powodzeniem mówić

o technoglobaliźmie. Oznacza to, iż kreacja wiedzy technicznej coraz częściej ma charakter globalny, ponadnarodowy. Innowacja produktowa czy procesowa jest efektem końcowym prac badawczych i doświadczenia gromadzonego w ośrodkach B+R zlokalizowanych w różnych krajach, a mianowicie kraju- siedzibie WKT oraz wszystkich krajach występowania filii. Korporacje skłaniają się coraz częściej do internacjonalizacji posiadanej wiedzy. Stąd też wynika tendencja do prowadzenia działalności innowacyjnej w kraju i w filiach za granicą przejmowania działających lokalnie jednostek B+R czy dokonywanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich typu greenfield w działalność innowacyjną. Kraje Europy Środkowo- Wschodniej jako kraje lokalizacji potencjalnych filii WKT, mogą zatem stać się jednym z ogniw wielonarodowego procesu kreacji innowacji, co stanowi dużą szansę poprawy ich potencjału technologicznego. Ważne jest jednak stworzenie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego w postaci sprzyjających inwestorom uregulowań prawnych i udogodnień infrastrukturalnych „przyciągających” strumienie zagranicznych inwestycji bezpośrednich właśnie na terytorium tych krajów. Ta forma dyfuzji postępu technologicznego, obok omówionej tradycyjnej, odgrywa coraz to większą rolę w gospodarce światowej, a wobec rosnącej roli WKT można spodziewać się permanentnego wzrostu jej znaczenia w przyszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>