Rola rynku kapitałowego w rozwoju gospodarczym Unii

Jednym z głównych priorytetów w procesie integracji europejskiej jest stworzenie jednolitego rynku kapitałowego. Działania podejmowane w tym zakresie mają na celu tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego w Europie. Wspólny rynek kapitałowy oznacza bowiem większe możliwości pozyskiwania środków finansowych przez europejskie przedsiębiorstwa, zwiększa płynność rynku i obniża koszty transakcyjne ponoszone przez inwestorów. W rezultacie przepływ kapitału w ramach gospodarki unijnej powinien prowadzić do rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu zatrudnienia.

Określając znaczenie rynku kapitałowego w krajach członkowskich UE należy wskazać na fakt, iż w Europie bezpośrednie finansowanie firm na rynku kapitałowym drogą emisji papierów wartościowych miało dotychczas

o wiele mniejsze znaczenie niż w Stanach Zjednoczonych. Na koniec 2002r. w 15 krajach Unii Europejskiej relacja środków finansowych pozyskiwanych poprzez emisję akcji do PKB wynosiła 58,5%, podczas gdy w USA wskaźnik ten był zdecydowanie wyższy i kształtował się na poziomie 95%. Głównym źródłem finansowania w krajach europejskich były dotychczas kredyty bankowe (tabela 1).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>