Przepływom kapitału towarzyszy

Przepływom kapitału towarzyszy bardzo często przepływ wiedzy technicznej (technology) oraz wzrost konkurencji na rynku krajowym, spowodowany dopuszczeniem podmiotów zagranicznych do inwestowania na krajowym rynku.3 Swobodny przepływ kapitału wspomaga również rozwój handlu międzynarodowego i inwestycji zagranicznych poprzez poszerzanie wachlarza instrumentów finansowych, obsługujących transakcje handlowe i działalność inwestycyjną. Swobodnie przepływający kapitał ułatwia także dywersyfikację i lepsze dopasowanie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w instytucjach finansowych, głównie pod względem ich struktury walutowej i czasowej.

Spośród wszystkich form przepływającego kapitału największe znaczenie w gospodarce światowej mają bezpośrednie inwestycje zagraniczne, gdyż to właśnie kapitał tego typu przyczynia się przede wszystkim do rozwoju gospodarczego danego kraju. W porównaniu do innych form kapitału cechą bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest również stosunkowa duża łatwość ich ewidencjonowania.

Miejsce i znaczenie Europy w świecie w międzynarodowych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W latach dziewięćdziesiątych dominującą rolę w światowych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych odgrywały i nadal odgrywają kraje wysoko rozwinięte gospodarczo. W 2002 roku przypadało na nie blisko 6 bilionów dolarów oddanych zasobów, co stanowiło blisko 90% wartości odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali świata. W tym samym okresie na kraje wysoko rozwinięte gospodarczo

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>