Programy pomocowe

Programy pomocowe, które są realizowane w ramach Celu 1, opierają się na trzech rodzajach zadań. Jeden z nich jest ukierunkowany na infrastrukturę, kolejny na rozwój zasobów ludzkich, czyli działania na rzecz zatrudnienia, rozwoju edukacji i szkoleń. W ramach Celu 1 są również podejmowane interwencje na rzecz rozwoju sektora produkcji.

Finansowanie omawianego celu jest dokonywane z czterech funduszy strukturalnych. Zalicza się do nich: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), Europejski Fundusz Społeczny (ESF), Sekcję Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) oraz Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem (FIFG).

Kolejny Cel 2 jest o charakterze terytorialnym i dotyczy regionów (NUTS II), które szczególnie borykają się z problemami strukturalnymi, przy czym skupiono się głównie na regionach wymagających restrukturyzacji, upadających regionach rolniczych oraz regionach zależnych od rybołówstwa. Jest on realizowany zgodnie z wyznaczonymi kryteriami

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>