Proces rozwoju rynku obligacji korporacyjnych

Proces rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w dużym stopniu zależy od aktywności państwa na rynku rządowych papierów dłużnych związanych z tym unijnych regulacji odnośnie unikania nadmiernych deficytów budżetowych. Konieczność ich przestrzegania wpływa na zmiejszenie aktywności państwa na rynku instrumentów dłużnych. W rezultacie występujące na rynku środki mogą być w większym stopniu niż poprzednio wykorzystane przez przedsiębiorstwa. Ponadto wymagana od krajów strefy euro dyscyplina budżetowa, powinna przełożyć się na mniejsze zainteresowanie tych krajów emisją obligacji co daje możliwość kształtowania na obszarze euro relatywnie niskich stóp procentowych.

W rezultacie środki na rynku papierów dłużnych powinny stać się dla wielu przedsiębiorstw bardziej dostępne niż w latach dziewięćdziesiątych . Charakteryzując rozwój finansowania przedsiębiorstw drogą emisji papierów dłużnych nie można pominąć faktu, że dotychczas w UE marginesowe znaczenie miały emisje dokonywane przez firmy o słabej kondycji finansowej. W rezultacie papiery dłużne o niskim ratingu, które na przykład w USA odgrywają istotną rolę na rynku jako tzw. obligacje „śmieciowe” (junk bonds), były w krajach Unii stosunkowo mało rozpowszechnione. Papiery tego rodzaju są bardzo ryzykowne, ale na ogół wysoko oprocentowane. Ich nabywaniem zainteresowana jest ta grupa inwestorów, która poszukuje lokat o rentowności znacznie wyższej niż przeciętna i w związku z tym gotowa jest zaakceptować wysokie ryzyko. Obecnie daje się zauważyć, że coraz więcej europejskich spółek nie mających oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym planuje emisję obligacji. Wartość emisji tego typu papierów dokonanych w strefie euro w okresie od stycznia do końca września 2004 r. wyniosła 20,7 mld USD w porównaniu z 15,9 mld USD w całym 2003 r. i była największa od 22 lat. Spowolnienie gospodarcze w Europie i spadająca rentowność obligacji rządowych zwiększyły zainteresowanie obligacjami śmieciowymi, zwłaszcza że obniżyła się niewypłacalność spółek emitujących tego rodzaju papiery . Jest zatem możliwe, że także obligacje „śmieciowe” staną się w Europie popularne, jeśli rynek kapitałowy ma w pełni sprostać potrzebom przedsiębiorstw oraz oczekiwaniom inwestorów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>