Próby pogłębiania współpracy przygranicznej

d) Próby pogłębiania współpracy przygranicznej (popieranej z odpowiednich środków Unii Europejskiej) są w sumie mało efektywne m.in. z uwagi na duży „wsad biurokratyczny” i trudności znalezienia najbardziej rozsądnych rozwiązań w odpowiednim czasie i zgodnie z obowiązującymi wymogami.5

Z wielu podobnych względów (np. niedorozwoju infrastruktury, wzajemne uprzedzenia), ale także z wielu innych relatywnie niska jest także intensywność powiązań przygranicznych Polski z pozostałymi krajami sąsiedzkimi. Dzieje się tak mimo tego, że przygraniczne województwa Polski, zwłaszcza niektóre, dysponują względnie dużym potencjałem gospodarczym (por. tabl. 4)

Na przełomie tysiącleci udział przygranicznych województw Polski w globalnych obrotach handlu zagranicznego oraz w obrotach z udziałem spółek z udziałem kapitału zagranicznego nie był w pełni proporcjonalny w stosunku do powierzchni i zasobów ludności. Pod względem stopnia zaangażowania w handlu międzynarodowym wyróżniały się zdecydowanie województwa położone w zachodnich częściach Polski, w których z kolei największa była intensywność powiązań kapitałowych i techniczno – technologicznych z krajami Zachodu, w tym znowu głównie z Niemcami. Chodziło zresztą nie tylko o tego typu powiązania. Względnie duże znaczenie miał także rozwój tzw. ruchu przygranicznego, który w początkowym okresie transformacji był szczególnie intensywny na zachodniej granicy Polski, zaś w międzyczasie – ze zrozumiałych względów

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>