Problemem rozwoju rynku akcji jest…

Przyczyną powyższych różnic w strukturze finansowej krajów UE w porównaniu z USA było przyjęcie przez większość z nich modelu systemu finansowego, w którym priorytetową rolę odgrywa system bankowy. Rynek kapitałowy w takim systemie ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Natomiast główną cechą modelu funkcjonującego w USA jest dominująca pozycja rynku kapitałowego za pośrednictwem którego w gospodarce przepływa większość środków finansowych. Duże znaczenie finansowania bezpośredniego w USA jest wynikiem obowiązywania w okresie 1933-1999 Ustawy Glass Steagall Act wprowadzającej oddzielenie tradycyjnej działalności banków od inwestycyjnej Z kolei dominacja bankowości uniwersalnej w Europie spowodowała na przykład w Niemczech wytworzenie silnych więzi między przedsiębiorstwami i bankami, które znalazły odzwierciedlenie w dużych udziałach banków w kapitałach firm. Powiązania te stanowiły podstawowy czynnik decydujący o rozwoju finansowania działalności kredytami bankowymi a jednocześnie nie

sprzyjały poszukiwaniu alternatywnych źródeł funduszy. W przypadku emisji dłużnych papierów wartościowych przeszkodą w rozwoju tego typu finansowania przedsiębiorstw były regulacje prawne utrudniające emisje oraz inwestowanie w tego typu instrumenty. Celem tych działań było dążenie rządów do zapewnienia sobie finansowania deficytu budżetowego

i w związku z tym tworzenie preferencji dla papierów skarbowych. Problemem rozwoju rynku akcji jest widoczny przyrost liczby notowanych spółek na giełdach. Tylko w krajach strefy euro ich liczba wzrosła w okresie 1998 – 2000 z 3.870 do 5.103. Największy przyrost nowych spółek zanotowały giełdy Deutsche Börse z 662 do 983 oraz Borsa Italiana z 243 do 297 spółek . W tym samym okresie suma kapitału pozyskanego na giełdach papierów wartościowych zwiększyła się w tej grupie krajów ze 120 do 277 mld euro. Korzystny trend został jednak wkrótce zahamowany. W 2002 r. kapitalizacja rynku akcji stanowiła jedynie 46% PKB a wartość nowo pozyskanego kapitału spadła do 73 mld euro (tabela 2). Wzrost kapitalizacji

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>