Poza regulacjami z zakresu rynku papierów wartościowych

Powyższe dyrektywy ramowe zostały przyjęte w ramach tzw. pierwszego poziomu 4-szczeblowej struktury regulacyjnej zaproponowanej w 2000 r. przez zespół Lamfalussy’ego i wymagają szczegółowych regulacji. Są one przygotowywane w ramach drugiego poziomu przez Komisję Europejską w ramach tzw. procedury komitetowej. Istotnym elementem tej procedury jest konsultacja i akceptacja regulacji przez specjalnie powołany Europejski Komitet Papierów Wartościowych (European Securities Committe – ESC), w skład którego wchodzą przedstawiciele poszczególnych krajów członkowskich w randze wiceministra finansów. Szczegółowe regulacje są konsultowane przez Komitet Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych (Committee of European Securities Regulators – CESR), który składa się z przedstawicieli narodowych instytucji regulujących rynki kapitałowe. Następnie duże znaczenie będzie miało szybkie wdrożenie przyjętych w powyższy sposób przepisów do prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich (trzeci poziom). Proces ten ma wspierać CESR pełniący funkcję koordynacyjną wobec krajowych regulatorów. Z kolei Komisja Europejska zobowiązała się do działań mających na celu dyscyplinowanie krajów członkowskich, które będą miały opóźnienia w stosowaniu nowych postanowień (czwarty poziom)

Poza regulacjami z zakresu rynku papierów wartościowych na uwagę zasługują także inne regulacje dotyczące rynku kapitałowego np. w styczniu 2002 r. zostały zaakceptowane dwie dyrektywy odnoszące się do funduszy inwestycyjnych (tzw. dyrektywy UCITS – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ‚ Na ich podstawie został poszerzony wybór aktywów, w które mogą inwestować swoje środki fundusze inwestycyjne korzystające z jednolitej licencji. Niezwykle istotnym rozwiązaniem jest także przyjęte 19 lipca 2002 r. przez Radę UE i Parlament Europejski rozporządzenie w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>