Podstawową przesłanką transferu wiedzy technicznej jest

Podstawową przesłanką transferu wiedzy technicznej jest nierównomierność jej występowania w skali światowej. Dysponowanie dość znacznymi jej ilościami przez kraje wyróżniające się dynamiczną działalnością inwencyjną i badawczo- rozwojową i z drugiej strony deficyt „kapitału wiedzy” w krajach mniej zaawansowanych technologicznie jest podstawowym wyznacznikiem dyfuzji innowacji.

Powyższa teza znajduje wyraz w teoriach neotechnologicznych, zwłaszcza w teorii luki technologicznej i w cyklu życia produktu. Występującą luka technologiczna, wynikająca z nierównomiernego rozmieszczenia wiedzy oraz rozłożonego w czasie procesu rozprzestrzeniania się postępu technicznego, pozwala dzielić kraje na eksporterów- innowatorów oraz importerów- imitatorów. Importerzy będący na etapie doganiania, stopniowo opanowują pozyskane ze źródeł zewnętrznych technologie, a tym samym zmniejszają lukę, osłabiając jednocześnie pozycję monopolistyczną innowatorów. Zjawisku temu towarzyszy zwykle przechodzenie produktu przez kolejne fazy jego cyklu życia (faza innowacyjna, faza dojrzewania oraz faza standaryzacji).

Przesłanki transferu „kapitału wiedzy” potwierdza również koncepcja P.Krugmana, który twierdzi, iż każdemu z krajów można przypisać określoną pozycję na „drabinie” zaawansowania technologicznego, której odpowiada określony poziom zasobochłonności technologii produkowanych towarów. Wymiana towarów high-tech jest równoznaczna ze stopniowym doganianiem lidera przez kraj leżący niżej na drabinie zaawansowania technologicznego. Transfer technologii i związany z nim efekt naśladownictwa prowadzą zatem do zanikania różnic w efektywności wytwarzania wyrobów zaawansowanych technologicznie. Zanikanie luki technologicznej osłabia pozycję lidera i może doprowadzić do względnego, a nawet realnego spadku jego dochodu. Pojawia się wtedy zjawisko zwane w literaturze problemem zawłaszczalności. Zdaniem S.P.Magee, zawłaszczalność jest tym większa, im bardziej przełomowa jest innowacja.

Upublicznienie wiedzy technicznej poprzez transferowanie jej przez rynek bardzo szybko stanowi zagrożenie dla osiąganych przez lidera zysków. Dlatego też coraz częściej skłaniają się oni raczej do internacjonalizacji wiedzy technicznej, zjawiska będącego nieodłącznym elementem zintegrowanych strategii wielkich korporacji transnarodowych (WKT).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>