Perspektywy rozwoju wspóipracy gospodarczej Polski

Pośrednia, nawet bardzo intensywna wymiana wiedzy technicznej i innych czynników wytwórczych nie jest w świetle teorii doskonałym substytutem ich przepływów bezpośrednich. Co więcej, z rozważań teoretycznych i doświadczeń historycznych wynika, że korzyści z rozwoju szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy gospodarczej są tym większe im bardziej intensywne i wzajemnie zazębiające się są równoległe międzynarodowe przepływy towarów, usług i różnego typu czynników wytwórczych. Dotychczasowy rozwój powiązań gospodarczych Polski z zagranicą znacznie odbiega jeszcze od tego typu wzorców teoretycznych i praktycznych.

Perspektywy rozwoju wspóipracy gospodarczej Polski z krajami sąsiedzkimi i możliwe sposoby jej doskonalenia Współcześnie mamy do czynienia z wieloma wizjami i koncepcjami rozwoju przyszłej „przestrzeni europejskiej”, z których wynika wiele dla Polski. Jeden ogólny jest taki, że – zwłaszcza od momentu członkostwa w Unii Europejskiej – Polska i większość jej sąsiadów będą ciążyć gospodarczo do krajów tego ugrupowania, w tym zwłaszcza do Niemiec i szybko się rozwijających aglomeracji Berlina oraz Monachium. Tak rozumując, w perspektywie do 2020 roku Polska znajdzie się w zasięgu wielu sił dośrodkowych jednoczącej się Europy, ale nie w samym jej centrum. Ale Polska będzie też w zasięgu oddziaływania wielu czynników zachęcających do intensyfikacji powiązań gospodarczych z Ukrainą (aspirującą do członkostwa w Unii Europejskiej) oraz z Rosją z którą Polska graniczy jedynie poprzez Obwód Kaliningradzki, który z kolei już niedługo stanie się swoistą enklawą w ramach Unii, do której różnego typu impulsy z gospodarczego i politycznego rdzenia Europy będą docierać z coraz większą intensywnością. Wszystko to jest równoznaczne z występowaniem różnorodnych wyzwań rozwojowych dla Polski, zresztą nie tylko.

Proponuje się wiele możliwości i sposobów sprostania w Polsce różnego typu wyzwaniom z tym, że – jak się wydaje – rzadko się korzysta z dotychczasowego dorobku teoretycznego być może dlatego, że z reguły pomija się w tym dorobku czynniki pozaekonomiczne, a zatem także polityczne. Warto jednak zacząć od owego dorobku by na tej podstawie kształtować następnie odpowiednio m.in. infrastrukturę instytucjonalno – instrumentalną zewnętrznych powiązań gospodarczych, w tym powiązań gospodarczych z krajami sąsiedzkimi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>