Perspektywy powstania Strefy Wolnego Handlu Ameryki

integrująca się Europa wywarła wpływ na rząd USA. Idea integracji zainicjowana została przez J. F. Kennedyego i George Busha, a działania rozpoczął Bill Clinton, który w 1994 r. zwołał szczyt panamerykański dla omówienia stworzenia Panamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu. Powołane na tym szczycie rządowe komisje międzyministerialne na kilku kolejnych spotkaniach zadecydowały, że z kwietniu 2001 r. nowy amerykański prezydent George W. Bush zwołał szczyt 34 państw amerykańskich, które w Quebec podpisały deklarację o stworzeniu w grudniu 2005 r. (w Buenos Aires) Strefy Wolnego Handlu Ameryk (FTAA – Free Trade Area of the Americas). Generalną zasadą która została przyjęta było, że do FTAA będą należały kraje o ustroju demokratycznym (nie zaproszono Kuby). Deklaracja w obszernych rozdziałach porozumienia obejmuje nie tylko zasady wymiany handlowej i liberalizację handlu (stopniowe zniesienie ceł), dotyczy inwestycji bezpośrednich, rozwoju transportu, infrastruktury, pomocy dla krajów członkowskich o niskim poziomie PKB, szkolenia i nauki, dostępu do nowoczesnych technologii, przepisów sanitarnych, zwalczania AIDS, walki z handlem narkotyków i narkomanią i b. istotnego zagadnienia

ochrony środowiska naturalnego. Wobec niepodpisania przez USA konwencji z Kioto jest to istotny postęp. W deklaracji powołano kilkanaście komisji, które będą opracowały szereg zagadnień nim przydzielonych. Prace te były przedmiotem oceny na kolejnych posiedzeniach plenarnych Ministrów Spraw Zagranicznych w stolicach poszczególnych państw.

Wiele zagadnień do rozwiązania w przyszłości są przedmiotem troski bogatych rządów i organizacji międzynarodowych panamerykańskich, wobec konieczności dofinansowania warunków produkcyjnych w krajach biednych (warunki sanitarne, mieszkaniowe, poziom edukacji). Ponieważ w międzyczasie w krajach o znacznym potencjale ekonomicznym wystąpiły kryzysy finansowe – argentyński, brazylijski, urugwajski wielu ekonomistów patrzy z dużą troską na możliwości zrealizacji porozumienia dla wszystkich krajów kandydackich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>