Efekty pierwotne w odniesieniu do rynku pracy

Napływ kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji do kraju przyjmującego może wywoływać pozytywne i negatywne efekty pierwotne (bezpośrednie) w odniesieniu do rynku pracy. Z jednej strony inwestorzy zagraniczni kreują nowe miejsca pracy, zwłaszcza w inwestycjach realizowanych od podstaw (tzw. greenfield investment) oraz w tworzonych spółkach z kapitałem zagranicznym. Jest to związane z głównym motywem podejmowania

Czytaj całość

Absorpcja korzyści zewnętrznych

Absorpcja korzyści zewnętrznych w krajach przyjmujących BIZ jest możliwa wtedy, gdy kraje te posiadają pewien minimalny stopień kapitału ludzkiego. Dalszymi warunkami uzyskania tych korzyści jest właściwe współdziałanie firm między sobą a środowiskiem akademickim, instytucjami rządowymi i innymi instytucjami w celu uzyskania efektu synergii. Długofalowy efekt w absorpcji technologii polega na utworzeniu krajowego zasobu wiedzy i miejscowych zdolności wytwórczych umożliwiających ich wykorzystanie.

Czytaj całość

W świetle teorii lokalizacji działalności gospodarczej

– przesunął się na granicę północno – wschodnią. W świetle teorii lokalizacji działalności gospodarczej tak będzie również w kilku najbliższych latach. Wiele się może jednak zmienić w warunkach intensyfikacji powiązań Polski z krajami sąsiedzkimi w sferze handlu

i szerzej rozumianej wymiany gospodarczej. Jest wtedy możliwa znaczna zmiana miejsca i znaczenia Polski w obrotach światowych, w krajach Europy, a zatem także w obrotach gospodarczych dokonywanych na kontynencie europejskim.

Czytaj całość

Tworzenie jednolitego europejskiego rynku kapitałowego

Rozwijający się rynek kapitałowy Unii Europejskiej podlega procesowi postępującej integracji i licznym przeobrażeniom. Rośnie znacząco liczba i wartość transakcji zawieranych na rynkach zagranicznych. Coraz silniejsze są także związki między uczestnikami i rynkami usytuowanymi w różnych krajach. Ponadto kraje członkowskie UE zmierzają w kierunku systemów opartych na rynku co oznacza, że rynek kapitałowy w coraz większym zakresie uczestniczy w finansowaniu wzrostu gospodarczego.

Czytaj całość

Procesy rozwoju i generowania nowej technologii

Procesy rozwoju i generowania nowej technologii, warunkujące wzrost gospodarczy i ogólny postęp cywilizacyjny, ulegają obecnie niewiarygodnej akceleracji. Odkrycia naukowe, wynalazki i innowacje technologiczne powstają głównie w krajach rozwiniętych. Osiągnięcia naukowo – techniczne, a także w zakresie organizacji, marketingu i zarządzania należą do najbardziej pilnie strzeżonych „niewidzialnych” aktywów każdej korporacji. Ze względu na szeroki zakres prowadzonych badań podstawowych i aplikacyjnych, ograniczenia finansowe powodują że każdy kraj stoi przed wyzwaniem wzmocnienia własnego potencjału innowacyjnego poprzez niezbędną selekcję kierunków jego rozwoju i koncentrację środków. Kraje, które nie eliminują własnych niesprawności instytucjonalnych i prowadzą chybioną politykę gospodarczą ryzykują własną marginalizację i stoją przed groźbą nawarstwienia się zapóźnień cywilizacyjnych .

Czytaj całość

Jednoczesne występowanie skutków pozytywnych i negatywnych

Ale postrzeganie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy jedynie w kategoriach pozytywnych byłoby zbyt odległe od stanu faktycznego. Przewagi konkurencyjne wielu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego doprowadziły w wielu przypadkach do upadku przedsiębiorstw z kapitałem krajowym a w konsekwencji do utraty miejsc pracy. Przykładem może tu być, wzbudzająca wiele kontrowersji, rola dla rynku pracy tworzonej przez kapitał zagraniczny sieci hipermarketów Początkowo uznano je za swoisty znak czasui symbol uczestnictwa w łączącej się Europie. Po krótkim okresie ich działalności pojawiły się liczne sygnały świadczące o ich negatywnym wpływie na sytuację głównie lokalnych przedsiębiorstw handlowych oraz miejscowych producentów.

Czytaj całość

Europejski Urząd ds. Żywności

c) zostanie powołany Europejski Urząd ds. Żywności mający zapewniać władzom Unii dostarczenie opinii opartych na dostępnej wiedzy naukowej i pozwalających podejmować właściwe decyzje.

Szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002/WE z 28 stycznia 2002r., określające zasady oraz podstawowe wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejskiego Autorytet Bezpieczeństwa Żywności oraz określające procedury dotyczące bezpieczeństwa żywności. Jest to dokument o fundamentalnym znaczeniu dla stanowienia prawa żywnościowego w przyszłości, a szczególnie dla krajów kandydujących. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, to znaczy, że ma skutek prawny w kraju członkowskim, bez potrzeby transformacji. Kraje członkowskie mają obowiązek dostosowania swojego prawa do rozporządzenia, jeśli jest ono sprzeczne z rozporządzeniem.

Czytaj całość

Stopa procentowa

W 2003 roku PKB Litwy i Łotwy był o ponad jedną piątą wyższy niż w 2000 roku. O ponad jedną dziesiątą wzrósł PKB na Węgrzech i w Słowacji w stosunku do roku 2000 zaś PKB Słowenii wzrósł w tym samym okresie o jedną dwunastą. Powyższe dane potwierdzają że kraje, które w 2004 roku przystąpiły do UE prowadziły od kilku lat skuteczną politykę gospodarczą wspierającą rozwój przedsiębiorczości.

Czytaj całość