Wyniki badań przeprowadzonych przez Grant Thomton International

Banki tłumaczą fakt malejącej dynamiki kredytów brakiem zdolności kredytowej ich niedoszłych klientów. Art. 70 ustawy Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Jeśli bank uzna, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, lub zagrożona jest terminowa spłata kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy, bank może wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu Takie czynności stają się barierą rozwoju przedsiębiorczości a tym samym osłabiają tempo wzrostu gospodarczego w naszym kraju.

Czytaj całość

Ochrona zdrowia publicznego

Na skutek wielu trudności w procesie harmonizacji prawa krajów członkowskich Komisja wydała w 1985 roku Białą Księgę „W sprawie realizacji Rynku Wewnętrznego”. Sformułowano w niej postulaty dotyczące harmonizacji prawa w czterech obszarach, m. in. dotyczących prawa żywnościowego, w tym:

a) Ochrony zdrowia publicznego. b) Zapewnienia konsumentom informacji i ochrony w innych kwestiach niż zdrowie. c) Zagwarantowania uczciwych praktyk handlowych.

Czytaj całość

Udzielanie kredytów przedsiębiorstwom

Udzielanie kredytów przedsiębiorstwom zwiększa zasoby dostępnego kapitału oraz przyczynia się do wzrostu nakładów inwestycyjnych w gospodarce. W Polsce przedsiębiorstwom trudno jest jednak uzyskać długoterminowy kredyt inwestycyjny, czego wyrazem jest m.in. malejąca wartość nakładów inwestycyjnych w ostatnich czterech latach (rys. 9).

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w Polsce 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw Skoro te podmioty nie mają możliwości uzyskania kredytu bankowego, nie dokonują tym samym inwestycji, które są kołem zamachowym każdej gospodarki. Jeśli przedsiębiorstwa nie mogą dokonywać inwestycji, wówczas przy malejącym popycie na dobra i usługi maleje produkcja, spada sprzedaż, a tym samym przedsiębiorcy nie mogą aktywnie uczestniczyć w kreowaniu długookresowego wzrostu gospodarczego.

Czytaj całość

Amerykańskie inwestycje bezpośrednie

Amerykańskie inwestycje bezpośrednie w wielu gałęziach przemysłu europejskiego (ostatnio wykup europejskich przedsiębiorstw samochodowych): – konflikt w przemyśle lotniczym i transporcie między Boeingiem i Airbusem. Samoloty Airbus nie są dopuszczane na lotnisku John Kennedy w Nowym Yorku i na innych wyselekcjonowanych lotniskach.

Słabnący dolar w wyniku polityki Banku Rezerwy Federalnej stwarza dużą konkurencyjność dla towarów amerykańskich na rynkach. Poziom wymiany handlowej ulega pewnym wahaniom z uwagi na kursy walutowe (stosunek dolara do euro). Procentowy udział importu USA

Czytaj całość

Zdobycie zagranicznych rynków zbytu

g) zdobycie zagranicznych rynków zbytu h) różnice w stopach procentowych na rynkach pieniężnych i kapitałowych i) względy spekulacyjne j) chęć utrzymywania określonej struktury lokat kapitałowych k) istnienie granic dla ekspansji wewnątrz kraju.

Z wszystkich wyżej wymienionych przyczyn przepływu kapitału, głównym motywem powodującym jego przemieszczanie się poza granice danego kraju jest chęć uzyskania większego dochodu. Przepływ kapitału poza granicę danego kraju ma więc miejsce głównie wtedy, gdy istnieje różnica w poziomie realnej stopy procentowej między danym krajem i zagranicą określoną też czasami mianem otoczenia gospodarczego.

Czytaj całość

HACCP JAKO SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bez względu na to, do jakiego stopnia system korzystania z dostępnej pomocy finansowej z UE jest nieudolny, to i tak środki te są lepsze niż żadne. Polsce jest potrzebna pomoc na rozwój gospodarczy, dzięki czemu stanie się krajem o pełnym członkostwie.

HACCP JAKO SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI INTEGRUJĄCY POLSKĘ Z INNYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII Europejskiej

Czytaj całość

Perspektywy rozwoju wspóipracy gospodarczej Polski

Pośrednia, nawet bardzo intensywna wymiana wiedzy technicznej i innych czynników wytwórczych nie jest w świetle teorii doskonałym substytutem ich przepływów bezpośrednich. Co więcej, z rozważań teoretycznych i doświadczeń historycznych wynika, że korzyści z rozwoju szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy gospodarczej są tym większe im bardziej intensywne i wzajemnie zazębiające się są równoległe międzynarodowe przepływy towarów, usług i różnego typu czynników wytwórczych. Dotychczasowy rozwój powiązań gospodarczych Polski z zagranicą znacznie odbiega jeszcze od tego typu wzorców teoretycznych i praktycznych.

Czytaj całość

Efektywność chłonięcia innowacji

– mogą się pojawić w dowolnym stadium procesu innowacyjnego, a więc w szczególności nie muszą wzbudzać określonej fazy etapu badań.

Efektywność chłonięcia innowacji obcych jest funkcją wiedzy, umiejętności, kreatywności i otwartości na innowacje ze strony partnera lokalnego. W ten sposób proces tworzenia i adaptacji innowacji przybiera cechy modelu sekwencyjno – interaktywnego, w którym elementy aktywnej postawy wobec transferu technologii mogą przyczynić się do daleko idących usprawnień adaptowanej technologii, a nawet do innowacji własnych.

Czytaj całość