BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE A RYNEK PRACY

W warunkach globalizacji coraz większa część światowych zasobów siły roboczej jest zaangażowana w warunkach, które konkurują lub są powiązane

– przez handel międzynarodowy i międzynarodową produkcję – z działalnością gospodarczą podejmowaną w innych krajach . Taka sytuacja implikuje, że narodowe rynki pracy stają się coraz bardziej współzależne. Zadanie polityki gospodarczej polega nie tylko na reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce narodowej, lecz także na dostosowaniu się do zmieniających się warunków w gospodarce światowej.

Czytaj całość

Próby pogłębiania współpracy przygranicznej

d) Próby pogłębiania współpracy przygranicznej (popieranej z odpowiednich środków Unii Europejskiej) są w sumie mało efektywne m.in. z uwagi na duży „wsad biurokratyczny” i trudności znalezienia najbardziej rozsądnych rozwiązań w odpowiednim czasie i zgodnie z obowiązującymi wymogami.5

Z wielu podobnych względów (np. niedorozwoju infrastruktury, wzajemne uprzedzenia), ale także z wielu innych relatywnie niska jest także intensywność powiązań przygranicznych Polski z pozostałymi krajami sąsiedzkimi. Dzieje się tak mimo tego, że przygraniczne województwa Polski, zwłaszcza niektóre, dysponują względnie dużym potencjałem gospodarczym (por. tabl. 4)

Czytaj całość

Proces rozwoju rynku obligacji korporacyjnych

Proces rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w dużym stopniu zależy od aktywności państwa na rynku rządowych papierów dłużnych związanych z tym unijnych regulacji odnośnie unikania nadmiernych deficytów budżetowych. Konieczność ich przestrzegania wpływa na zmiejszenie aktywności państwa na rynku instrumentów dłużnych. W rezultacie występujące na rynku środki mogą być w większym stopniu niż poprzednio wykorzystane przez przedsiębiorstwa. Ponadto wymagana od krajów strefy euro dyscyplina budżetowa, powinna przełożyć się na mniejsze zainteresowanie tych krajów emisją obligacji co daje możliwość kształtowania na obszarze euro relatywnie niskich stóp procentowych.

Czytaj całość

Celem międzynarodowego przepływu kapitału jest

Celem międzynarodowego przepływu kapitału jest przynoszenie zysku jego właścicielowi. W międzynarodowych przepływach kapitałowych chodzi z jednej strony o przepływy kapitału pożyczkowego, z drugiej zaś

o przepływy kapitału produkcyjnego. Kapitał pożyczkowy to wymieniane w skali międzynarodowej wkłady gotówkowe oraz różnego rodzaju papiery wartościowe z wyłączeniem akcji. Z kolei kapitał produkcyjny występuje w obrocie międzynarodowym w formie inwestycji portfelowych lub inwestycji bezpośrednich.

Czytaj całość

Nowe stanowisko USA

c) Nowe stanowisko USA – dążenie do integracji wszystkich krajów amerykańskich wynikało z rosnącego deficytu handlowego USA (zmniejszenie udziału w handlu światowym) i stałego ujemnego salda budżetowego.

Dla zobrazowania jak się kształtowały obroty handlowe USA na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przedstawia się kolejną tablicę (por. tabl. 2).

Czytaj całość

Dotychczasowy rozwój współpracy w świetle teorii lokalizacji

Współpraca międzynarodowa. Jeśli na rozwój współpracy gospodarczej Polski z krajami sąsiedzkimi spojrzeć z punktu widzenia dotychczasowego dorobku teorii lokalizacji działalności gospodarczej (a zatem niejako „z punktu widzenia lotu ptaka”) widać wyraźnie, że Polska nie należała właściwie nigdy do potentatów jeśli chodzi o stopień zaangażowania w międzynarodowym podziale pracy,

Czytaj całość

Perspektywy powstania Strefy Wolnego Handlu Ameryki

integrująca się Europa wywarła wpływ na rząd USA. Idea integracji zainicjowana została przez J. F. Kennedyego i George Busha, a działania rozpoczął Bill Clinton, który w 1994 r. zwołał szczyt panamerykański dla omówienia stworzenia Panamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu. Powołane na tym szczycie rządowe komisje międzyministerialne na kilku kolejnych spotkaniach zadecydowały, że z kwietniu 2001 r. nowy amerykański prezydent George W. Bush zwołał szczyt 34 państw amerykańskich, które w Quebec podpisały deklarację o stworzeniu w grudniu 2005 r. (w Buenos Aires) Strefy Wolnego Handlu Ameryk (FTAA – Free Trade Area of the Americas). Generalną zasadą która została przyjęta było, że do FTAA będą należały kraje o ustroju demokratycznym (nie zaproszono Kuby). Deklaracja w obszernych rozdziałach porozumienia obejmuje nie tylko zasady wymiany handlowej i liberalizację handlu (stopniowe zniesienie ceł), dotyczy inwestycji bezpośrednich, rozwoju transportu, infrastruktury, pomocy dla krajów członkowskich o niskim poziomie PKB, szkolenia i nauki, dostępu do nowoczesnych technologii, przepisów sanitarnych, zwalczania AIDS, walki z handlem narkotyków i narkomanią i b. istotnego zagadnienia

Czytaj całość

Gospodarka światowa

Gospodarka światowa definiowana jest jako zbiór krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, głównie przedsiębiorstw i instytucji rynkowych, połączonych ze sobą przez system powiązań w zakresie handlu i innych form współpracy, lecz działających w ramach państw i ich ugrupowań, oddzielonych od siebie granicami politycznymi . Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej daje większe możliwości rozwoju naszej gospodarki ze względu na zwiększenie potencjalnego rynku odbiorców wytworzonych w Polsce dóbr i usług.

Czytaj całość