Jakość administracji rządowej

Biorąc pod uwagę 9 czynników – dom, życie rodzinne, sąsiedztwo, zdrowie, życie towarzyskie, bezpieczeństwo osobiste, pracę, dochód i opiekę zdrowotną najbardziej zadowoleni z życia są Słoweńcy, u których poziom akceptacji i percepcja korzyści ekonomicznych płynących z ustrojowej przebudowy i towarzyszącego jej wzrost gospodarczego jest wyższa niż stabilnych społeczeństw Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Najmniej zadowoleni są Litwini i Łotysze, Polacy ze wskaźnikiem 61% lokują się pośrodku rodziny europejskiej. Źródeł dyskomfortu w percepcji własnej sytuacji życiowej Polacy upatrują w niesprawiedliwości społecznej i niskiej kulturze życia politycznego.

Czytaj całość

Stwarzanie sprzyjających warunków dla rozwoju

stabilnej polityki gospodarczej prowadzonej przez państwo co najmniej w okresie kilkuletnim. Działania Rządu w okresie dwóch ostatnich lat przyczyniły się do obniżenia fiskalizmu państwa, zmniejszenia podatków (19% stawka CIT), uchwalono ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, dokonano zmiany przepisów prawa upadłościowego i naprawczego oraz pojawiło się kilka nowych funduszy poręczeniowych

Czytaj całość

Istota HACCP

System HACCP czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny to system, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności a zatem ochrona konsumenta. Podstawowe definicje dotyczące systemu zostały określone w Kodeksie Żywnościowym FAO/WHO (Codex Alimentarius), w Dyrektywie 93/43/EEC w sprawie higieny środków spożywczych, a w prawodawstwie polskim w ustawie z 11.05.2001 roku

Czytaj całość

Programy pomocowe

Programy pomocowe, które są realizowane w ramach Celu 1, opierają się na trzech rodzajach zadań. Jeden z nich jest ukierunkowany na infrastrukturę, kolejny na rozwój zasobów ludzkich, czyli działania na rzecz zatrudnienia, rozwoju edukacji i szkoleń. W ramach Celu 1 są również podejmowane interwencje na rzecz rozwoju sektora produkcji.

Finansowanie omawianego celu jest dokonywane z czterech funduszy strukturalnych. Zalicza się do nich: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), Europejski Fundusz Społeczny (ESF), Sekcję Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) oraz Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem (FIFG).

Czytaj całość

Handel dobrami z kategorii high-tech

W pięciu z ośmiu analizowanych krajów zagraniczne inwestycje bezpośrednie były dotychczas ważnym kanałem transferu technologii

-1 wpływały na wzrost wydajności firm. W krajach tych ZIB przyczyniały się do rozwoju firm i wzrostu ich produktywności o 0,5- 0,7 punktu procentowego, a w Rumunii nawet o 1,1 % (głównie ze względu na niski ogólny poziom produktywności firm w tym kraju). Brak omawianej zależności odnotowano w Słowacji i na Węgrzech. W przypadku tych krajów mogło to być to wynikiem słabego materiału statystycznego, jakim dysponowali badacze.

Czytaj całość

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KRAJAMI SĄSIEDZKIMI W OKRESIE TRANSFORMACJI

Współcześnie dysponujemy już znacznym dorobkiem teoretycznym dotyczącym rozmieszczenia działalności gospodarczej w swiecie oraz kierunków i intensywności międzynarodowej wymiany gospodarczej tj. wymiany produktami i czynnikami wytwórczymi. Chodzi z jednej strony

dotychczasowy dorobek teorii lokalizacji (włącznie z tzw. Nową geografią), z drugiej zaś o dotychczasowy dorobek teorii wymiany międzynarodowej. W świetle tego dorobku teoretycznego można m.in. dokonać pewnych ocen dotyczących kształtowania się intensywności

Czytaj całość

Handel zagraniczny Unia Europejska – NAFTA

Struktura handlu zagranicznego krajów Unii Europejskiej z krajami NAFTA i MERCOSUR był dotychczas dość stabilny asortymentowo. Poza tradycyjnymi towarami stanowiącymi specyfikę handlu krajów zarówno europejskich i amerykańskich, wymianę handlową rozszerzono o usługi (telekomunikacja i internet), a także o wymianę nowych programów

i licencji. W wymianie wielu tradycyjnych towarów występują incydentalne konflikty, w których międzynarodowe korporacje ubiegają się o pomoc władz administracyjnych i rządów a czasem dochodzi do konfliktów na forum międzynarodowych organizacji handlowych (WTO). Dla przykładu w sektorze rolniczym i przetwórczym: – konflikty bananowe, – francuskie wina na rynku USA, – kukurydza i soja modyfikowana przez producentów amerykańskich, – drób amerykański, – zaskarżenie przez USA subwencji Unii Europejskiej dla produkcji na forum WTO.

Czytaj całość

W procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego

Zgodnie z najnowszym dorobkiem teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego (modele wzrostu endogenicznego) decydujące znaczenie w tymże wzroście i rozwoju ma odpowiednie mobilizowanie własnych zasobów. Wtedy to można liczyć na względnie szybki i zrównoważony wzrost gospodarczy, a także na poprawę międzynarodowej konkurencyjności i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej danego kraju oraz – poprzez liczne sprzężenia zwrotne, w tym mnożnikowe – jego sąsiadów i szerzej rozumianych partnerów gospodarczych.

Czytaj całość