Na tle światowych i ogólnoeuropejskich

i Czech, a zwłaszcza Słowenii. Nie jest to dziełem przypadku. Istota problemu polega m.in. na tym, że z wielu różnorodnych względów nadal niska jest intensywność sprzężeń regresywnych (na wejściu – backward linkages) oraz sprzężeń progresywnych (na wyjściu – forward linkages) między Polską i jej krajami sąsiedzkimi. Wyjątkiem w tych zakresach są w miarę dobrze rozwinięte i rozwijające się sprzężenia w sferze produkcji, nauki i techniki między Polską i Niemcami.

Czytaj całość

Liczne przykłady

Liczne przykłady wskazują że cele i strategie krajów przyjmujących korporacji międzynarodowych nie są jednakowe, a nieraz nawet są całkowicie rozbieżne. Kraje goszczące poszukują sposobów by pobudzić rozwój w kontekście narodowym, natomiast korporacje międzynarodowe starają się wzmacniać własną konkurencyjność w kontekście międzynarodowym. W interesie kraju przyjmującego jest taka alokacja BIZ, która prowadzi do intensyfikacji gospodarczej regionów słabo rozwiniętych

Czytaj całość

Światowe przepływy bezpośrednich inwestycji

Również pod względem udziału w przepływach światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych dominującą pozycję zajmują kraje rozwinięte gospodarczo [por. rys. 1],

Światowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w okresie 1991-2002 Apogeum przepływu światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych miało miejsce w 2000 roku. W okresie od 1991 roku do połowy 2000 roku wartość światowego napływu i odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dynamicznie wzrastała. Natomiast od drugiej połowy 2000 roku wartość światowych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych wykazuje tendencje spadkową.7

Czytaj całość

Polityka strukturalna

a w szczególnych przypadkach może sięgać również 85% wartości projektu. Jak wynika z treści rysunku 4, również program ISPA dla Polski jest stosunkowo największy, jeśli chodzi o wysokość wyasygnowanych środków.

Reasumując dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem polityki regionalnej należy pod jej adresem skierować kilka zaleceń. Chodzi głównie, aby:

Czytaj całość

Niski poziom sprawności państwa

Niski poziom sprawności państwa widoczny jest w czterech wymiarach: społecznym, politycznym, ekonomicznym i administracyjnym. W wymiarze społecznym niska sprawność wyraża się wysokim poziomem konfliktów i napięć, dramatycznie niskim poziomem akceptacji działań rządu i brakiem zrozumienia dla działań, których celem jest modernizacja państwa i skuteczne jego reformowanie.

Czytaj całość