Z makroekonomicznego punktu widzenia

Z makroekonomicznego punktu widzenia, istnieje zatem wiele czynników wpływających na poziom krajowej innowacyjności. Są one ze sobą ściśle powiązane i tworzą spójny system określany niejednokrotnie mianem narodowego systemu innowacji, tzw. NSI. Ów system jest

nieodłącznym elementem każdej gospodarki narodowej. Oczywistym jest także fakt, że różne dziedzictwo technologiczne, doświadczenie, język czy kultura poszczególnych krajów, wpływają na zróżnicowanie NSI. Charakteryzują się one także większą lub mniejszą zdolnością generowania i dyfuzji postępu technologicznego. Stąd też analizując poszczególne modele narodowych systemów innowacji pod kątem ich wpływu na innowacyjność gospodarki można dokonać ich podziału na te bardziej i mniej efektywne. Jak łatwo się domyślić, w największym stopniu spełniają swą rolę NSI krajów wysokorozwiniętych, przodujących w wyścigu technologicznym, a więc krajów- eksporterów technologii. Niekoniecznie oznacza to konwergencję systemów tych gospodarek, a wręcz przeciwnie- charakteryzują się one odmiennymi cechami. Różnią się przede wszystkim stopniem elastyczności, stopniem otwartości na zewnątrz czy odmienną specjalizacją sektorową.

Czytaj całość

LUKA TECHNOLOGICZNA

Wiedza techniczna rozumiana jako efekt działalności naukowej oraz doświadczenia gromadzonego w trakcie procesu produkcyjnego (learning by doing) jest obecnie uważana za „ siłę napędową” i główną determinantę wzrostu gospodarczego. Niezwykle ważna jest jej specyfika polegająca na możliwości wywoływania przy jej wykorzystaniu zmian w środowisku materialnym i społecznym oraz na wywieraniu bezpośredniego wpływu na efektywność wykorzystania pozostałych czynników wytwórczych tj. pracy i kapitału. Dysponowanie tym zasobem wywiera dodatkowo istotny wpływ na kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności oraz struktury przewag komparatywnych poszczególnych krajów. Nic więc dziwnego, że kraje jako podmioty wymiany zagranicznej są zainteresowane pozyskaniem tego czynnika.

Czytaj całość

Kolejną przeszkodą na drodze integracji jest brak harmonizacji prawa

Mimo postępu w zaawansowaniu integracji europejskiego rynku kapitałowego, nadal istnieją liczne przeszkody dla pełnej integracji rynków poszczególnych krajów członkowskich. W rezultacie w niektórych obszarach rynku kapitałowego integracja jest daleka od pełnej a w niektórych jeszcze się nie rozpoczęła. Na przykład problemem niezwykle istotnym dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych jest duża liczba instytucji regulujących rynek kapitałowy oraz rozdrobnienie systemów nadzoru na rynkach krajowych państw członkowskich, co stanowi przeszkodę dla transgranicznego świadczenia usług finansowych i obrotu papierami wartościowymi.

Czytaj całość

Zielona Księga Komisji

W końcu kwietnia 1997 roku opublikowano Zieloną Księgę Komisji, zatytułowaną: „Zasady Ogólne Prawa Żywnościowego w Unii Europejskiej”, w której zreferowano stan harmonizacji prawa żywnościowego w krajach Unii oraz postawiono szereg pytań dotyczących kierunków rozwojowych. Jako punkt wyjścia do dyskusji określono sześć podstawowych celów prawa żywnościowego Wspólnoty:

Czytaj całość

Problemem rozwoju rynku akcji jest…

Przyczyną powyższych różnic w strukturze finansowej krajów UE w porównaniu z USA było przyjęcie przez większość z nich modelu systemu finansowego, w którym priorytetową rolę odgrywa system bankowy. Rynek kapitałowy w takim systemie ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Natomiast główną cechą modelu funkcjonującego w USA jest dominująca pozycja rynku kapitałowego za pośrednictwem którego w gospodarce przepływa większość środków finansowych. Duże znaczenie finansowania bezpośredniego w USA jest wynikiem obowiązywania w okresie 1933-1999 Ustawy Glass Steagall Act wprowadzającej oddzielenie tradycyjnej działalności banków od inwestycyjnej Z kolei dominacja bankowości uniwersalnej w Europie spowodowała na przykład w Niemczech wytworzenie silnych więzi między przedsiębiorstwami i bankami, które znalazły odzwierciedlenie w dużych udziałach banków w kapitałach firm. Powiązania te stanowiły podstawowy czynnik decydujący o rozwoju finansowania działalności kredytami bankowymi a jednocześnie nie

Czytaj całość

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) a transfer technologii

Warunki podejmowania inwestycji zagranicznych przez korporacje ponadnarodowe znajdują objaśnienie na gruncie paradygmatu OLI, tj. teorii produkcji międzynarodowej H. Dunninga . Korporacje podejmują mianowicie bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jeżeli spełnione są jednocześnie trzy warunki:

a) posiadają komparatywne przewagi konkurencyjne (atuty) na danym rynku wynikające z posiadanych zasobów materialnych, własności intelektualnej, organizacji, zarządzania i marketingu, kapitału finansowego i ludzkiego (ownership),

Czytaj całość

System HACCP

HACCP to skrót pierwszych liter angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli). System HACCP zalecany prawodawstwem Unii Europejskiej ma już bez mała trzydzieści pięć lat po raz pierwszy zaprezentowano go w USA w 1971 roku podczas Krajowej Konferencji Ochrony Żywności.

System HACCP opracowała firma Pillsbury Co. dla programu NASA dotyczącego badania przestrzeni kosmicznej w USA i znalazł zastosowanie w produkcji bezpiecznej i jałowej żywności wykorzystywanej w czasie lotów kosmicznych. W 1973 roku amerykańska Food and Drug Administration wprowadziła go jako obowiązkowy w produkcji żywności konserw o niskiej kwasowości. W USA system ten wprowadzono także do obowiązkowego stosowania w dużych i średnich zakładach mięsnych i drobiarskich, a od 2000 roku wymóg ten dotyczy również małych zakładów tych branż.

Czytaj całość

Handel produktami

c) posiadane przewagi można wykorzystać najbardziej efektywnie w ramach własnej korporacji w formie transakcji wewnętrznych, tj. redukcji kosztów transakcyjnych, kontroli dostaw i sprzedaży czynników wytwórczych, zarządzania produkcją oraz dostawami i finansami korporacji (internalization).

W przypadku występowania jedynie przewagi własnościowej korporacje międzynarodowe realizują ją w formie bezpośredniego eksportu na penetrowane rynki, a gdy dodatkowo ujawnia się czynnik korzystnej lokalizacji, decydują się na powiązania umowne z partnerem miejscowym, np. w formie sprzedaży licencji.

Czytaj całość