Zdolności i skłonności do oszczędzania

Ważne są przede wszystkim zdolności i skłonności do oszczędzania. Są one ważne dlatego, że tylko i wyłącznie z oszczędności rodzi się kapitał finansowy i rzeczowy – nadzwyczaj ważny czynnik wytwórczy, kategoria ekonomiczna mająca swoją cenę (stopa procentowa), a kiedyś w’ Polsce zupełnie zapomniana (wręcz wyklęta), czego efektem było marnowanie przez wiele lat omawianego zasobu.

Czytaj całość

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002/WE z 28 stycznia 2002r., określające zasady oraz podstawowe wymagania prawa żywnościowego.

Miejsce HACCP w polskim prawie żywnościowym Pierwszym sygnałem HACCP w Polsce było: a) Rozporządzenie MZiOS z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych, używek przeznaczonych do celów dietetycznych i odżywek (Dz.U Nr 108, poz. 520). Wg tego rozporządzenia „kontrola wewnętrzna produkcji dietetycznych środków spożywczych powinna być ustalona przez kierownika zakładu produkującego środki dietetyczne na podstawie systemu krytycznych punktów kontroli (HACCP), (…) po uzgodnieniu z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Czytaj całość

Odgórna integracja

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że odgórna integracja niesie ryzyko przeregulowania i niedopasowania do specyfiki poszczególnych rynków narodowych. Sytuacja taka może okazać się problemem dla nowych krajów członkowskich ponieważ może utrudniać kreowanie lokalnego lynku kapitałowego dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będą w stanie odnosić korzyści na zintegrowanym europejskim rynku. Na przykład wdrożenie międzynarodowych standardów sprawozdawczości i rachunkowości oznacza z jednej strony wzrost zaufania inwestorów do działających na tym rynku instytucji, z drugiej natomiast strony ze względu na wysokie koszty może eliminować z rynku kapitałowego małe i średnie spółki. Z punktu widzenia takich państw posiadających słabo rozwinięty rynek finansowy konieczne jest zabieganie o bardziej elastyczne przepisy unijne, które sprzyjałyby rozwojowi lokalnych rynków kapitałowych.

Czytaj całość

DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ KAPITAŁU MIĘDZY KRAJAMI EUROPY

Formy, przyczyny i skutki przepływu kapitału w świetle teorii. W literaturze ekonomicznej pojęcie „kapitał” jest różnie definiowane. Współcześnie przeważa jednak podejście określające przepływ kapitału jako transfer siły nabywczej z danego kraju za granicę i z zagranicy do danego kraju. Pojęcie to obejmuje więc wszystkie transakcje ujmowane w rachunku kapitałowym bilansu płatniczego, ale również niektóre transakcje ujmowane w rachunku bieżącym bilansu płatniczego.

Czytaj całość

Kosisoiidacja giełd

Proces integracji rynków giełdowych przejawia się w ostatnich latach łączeniem europejskich giełd. Najważniejsza operacja połączenia dotyczyła giełd w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli, które w 2000 r. utworzyły giełdę Euronext. W 2001 r. dołączyła do nich londyńska giełda instrumentów pochodnych LIFFE. W 2002 r. giełda Euronext powiększyła się dodatkowo o giełdę papierów wartościowych w Lizbonie. Przykład udanej fuzji stanowi skandynawski sojusz OMX dokonany w 2003 r. Kolejny etap integracji w ramach tego sojuszu stanowiło przejęcie giełd w Wilnie, Rydze i Tallinie. W połowie listopada 2004 r. OMX dokonał przejęcia giełdy w Kopenhadze. Zakup giełdy kopenhaskiej stanowi część planu zakładającego stworzenie przez OMX jednolitego rynku w krajach skandynawskich i leżących nad Morzem Bałtyckim. Przedmiotem zainteresowania grupy są w dalszej perspektywie giełdy w Oslo i Reykjawiku. W 2004 r. miało ponadto

Czytaj całość

Przyczyny przepływu kapitału

Natomiast zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development) bezpośrednia inwestycja zagraniczna to „przedsiębiorstwo, w którym pojedyńczy inwestor zagraniczny kontroluje więcej niż 10% akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) lub głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy”.

Czytaj całość

Przepływom kapitału towarzyszy

Przepływom kapitału towarzyszy bardzo często przepływ wiedzy technicznej (technology) oraz wzrost konkurencji na rynku krajowym, spowodowany dopuszczeniem podmiotów zagranicznych do inwestowania na krajowym rynku.3 Swobodny przepływ kapitału wspomaga również rozwój handlu międzynarodowego i inwestycji zagranicznych poprzez poszerzanie wachlarza instrumentów finansowych, obsługujących transakcje handlowe i działalność inwestycyjną. Swobodnie przepływający kapitał ułatwia także dywersyfikację i lepsze dopasowanie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w instytucjach finansowych, głównie pod względem ich struktury walutowej i czasowej.

Czytaj całość

Udzial inwestorów zagranicznych na europejskich giełdach

Stopień integracji na giełdowym rynku akcji można mierzyć udziałem inwestorów zagranicznych na danej giełdzie. Na koniec roku 2003 zaangażowanie inwestorów zagranicznych na europejskich giełdach, mierzone udziałem w kapitalizacji rynku akcji osiągnęło przeciętnie znaczący poziom wynoszący 33%, a w przypadku niektórych rynków np.

Czytaj całość