Odgórna integracja

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że odgórna integracja niesie ryzyko przeregulowania i niedopasowania do specyfiki poszczególnych rynków narodowych. Sytuacja taka może okazać się problemem dla nowych krajów członkowskich ponieważ może utrudniać kreowanie lokalnego lynku kapitałowego dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będą w stanie odnosić korzyści na zintegrowanym europejskim rynku. Na przykład wdrożenie międzynarodowych standardów sprawozdawczości i rachunkowości oznacza z jednej strony wzrost zaufania inwestorów do działających na tym rynku instytucji, z drugiej natomiast strony ze względu na wysokie koszty może eliminować z rynku kapitałowego małe i średnie spółki. Z punktu widzenia takich państw posiadających słabo rozwinięty rynek finansowy konieczne jest zabieganie o bardziej elastyczne przepisy unijne, które sprzyjałyby rozwojowi lokalnych rynków kapitałowych.

Jest jednak możliwe, że nawet po usunięciu wszelkich barier o charakterze regulacyjnym i technicznym europejski rynek kapitałowy może nadal znajdować się na niezadowalającym poziomie integracji. Zadecydować mogą o tym bariery językowe, różnice w kulturze korporacyjnej oraz takie czynniki, jak brak konkurencji i brak współpracy. Może mianowicie okazać się, że określona grupa uczestników rynku zajmie pozycję monopolisty w transakcjach transgranicznych. Z drugiej strony integracja może być tłumiona przez nieefektywną harmonizację praktyk rynkowych, w rezultacie braku współpracy przy ich tworzeniu.

Podsumowując efekty integracji europejskiego rynku kapitałowego należy podkreślić, że proces ten może okazać się korzystny dla dużych przedsiębiorstw ze względu na dostęp do źródeł finansowania i niższe koszty pozyskiwanego kapitału. Integracja niesie jednak określone zagrożenia dla krajów, w których rynek kapitałowy jest słabiej rozwinięty ze względu na małą zdolność konkurowania i ryzyko utraty najlepszych klientów. Poza tym dla małych i średnich przedsiębiorstw podstawowe znaczenie będzie miał raczej rynek krajowy a nie zintegrowany rynek europejski. W warunkach integracji istnieje także ryzyko zmniejszenia zainteresowania inwestycjami w małe i średnie przedsiębiorstwa ze względu na niską ich płynność. W rezultacie integracja pozwoli zwiększyć dostęp do zewnętrznego finansowania dla firm krajowych, ale w stosunkowo małym stopniu dla firm z sektora MSP.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>