Ochrona zdrowia publicznego

Na skutek wielu trudności w procesie harmonizacji prawa krajów członkowskich Komisja wydała w 1985 roku Białą Księgę „W sprawie realizacji Rynku Wewnętrznego”. Sformułowano w niej postulaty dotyczące harmonizacji prawa w czterech obszarach, m. in. dotyczących prawa żywnościowego, w tym:

a) Ochrony zdrowia publicznego. b) Zapewnienia konsumentom informacji i ochrony w innych kwestiach niż zdrowie. c) Zagwarantowania uczciwych praktyk handlowych.

d) Zapewnienia niezbędnej kontroli publicznej. W latach dziewięćdziesiątych w Unii Europejskiej ogłoszono i wprowadzono w życie przepisy szeregu dyrektyw i rozporządzeń z zakresu prawa żywnościowego dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa żywności, z których najważniejsze przepisy to przepisy horyzontalne dotyczące higieny żywności (Dyrektywa Rady 93/43/EEC), wprowadzania do obrotu nowych produktów spożywczych i ich składników (Rozporządzenie 258/97 Europejskiego Parlamentu i Rady w sprawie nowych produktów spożywczych i nowych składników żywności) w nawiązaniu do przepisów dotyczących wprowadzania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (Dyrektywa Rady 90/220/EEC) oraz stosowania dodatków do żywności (Dyrektywy: 89/107/EEC, 95/2/EC i 96/85/EC).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>