Nowe stanowisko USA

c) Nowe stanowisko USA – dążenie do integracji wszystkich krajów amerykańskich wynikało z rosnącego deficytu handlowego USA (zmniejszenie udziału w handlu światowym) i stałego ujemnego salda budżetowego.

Dla zobrazowania jak się kształtowały obroty handlowe USA na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przedstawia się kolejną tablicę (por. tabl. 2).

Dla intensyfikacji obrotów handlowych na rynku amerykańskim rząd USA podpisał w styczniu 1988 r. umowę CUSFTA (Strefa Wolnego Handlu Kanada-USA). Było to porozumienie dwu wysoko rozwiniętych krajów, które chciały zliberalizować wymianę handlową (zwłaszcza przygraniczną) i usługi. W następnych latach w sierpniu 1992 r. dokonano rozszerzenia porozumienia CUSFTA o kraj rozwijający się tzn. Meksyk. Porozumienie to nazwano NAFTA (Strefa Wolnego Handlu Ameryki Północnej – North American Free Trade Area).

Porozumienie NAFTA ma charakter szczególny gdyż pomiędzy dwoma krajami wysoko uprzemysłowionymi USA i Kanadą oraz nowo uprzemysłowionym Meksykiem istnieje różnica pod względem wysokości poziomu gospodarczego, wielkości PKB (np. 10-krotnie wyższe w USA), jak i asortymentu towarów, poziomu technicznego i innych. Jednakże Meksyk jest poważnym lynkiem zbytu i źródłem taniej siły roboczej. Różnice pod względem poziomu gospodarczego, wielkości produktu krajowego brutto i rozmiarów handlu zagranicznego w momencie przygotowania umowy w 1992 r. obrazuje poniższe zestawienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>