Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006

Na realizację Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 przeznaczono 14891,5 min euro, z czego 11368,6 min euro to środki wspólnotowe. W ramach tej puli do 2006 roku będą realizowane programy przedakcesyjne (PHARE, ISPA i SAPARD).12

Poniższy rysunek 1 pokazuje, jaka pula środków została przekazana dla Polski i innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej w okresie 2000- 2002.

Analizując przedstawione dane należy stwierdzić, że mamy do czynienia ze zróżnicowaniem poziomów przekazanych środków w ramach programów przedakcesyjnych. Program PHARE jest programem, który ma największą pulę środków finansowych do rozdysponowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>