Najmniejszy udział w światowych zasobach

przypadało blisko 5 bilionów dolarów pozyskanych zasobów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co stanowiło ok. 65% łącznie pozyskanych zasobów w sali świata [por. tabl. 1],

Wśród krajów rozwiniętych gospodarczo jako kraje lokaty dominują kraje Europy Zachodniej, w szczególności kraje członkowskie Unii Europejskiej. Udział krajów UE w światowych zasobach bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniósł w 2002 roku prawie 37% w zasobach „pozyskanych” (2 623 903 mld USD) i ponad 50% w zasobach „oddanych”.

Najmniejszy udział w światowych zasobach bezpośrednich inwestycji zagranicznych miały dotychczas kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Wartość „pozyskanych” zasobów bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła w 2002 roku blisko 190 mld USD, co stanowiło ok. 2,6% łącznie pozyskanych zasobów w skali świata. Natomiast wartość „oddanych” światowych zasobów bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w 2002 roku blisko 30 mld USD, co stanowiło ok. 0,4% wyeksportowanych światowych zasobów bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>