Na tle światowych i ogólnoeuropejskich

i Czech, a zwłaszcza Słowenii. Nie jest to dziełem przypadku. Istota problemu polega m.in. na tym, że z wielu różnorodnych względów nadal niska jest intensywność sprzężeń regresywnych (na wejściu – backward linkages) oraz sprzężeń progresywnych (na wyjściu – forward linkages) między Polską i jej krajami sąsiedzkimi. Wyjątkiem w tych zakresach są w miarę dobrze rozwinięte i rozwijające się sprzężenia w sferze produkcji, nauki i techniki między Polską i Niemcami.

Na tle światowych i ogólnoeuropejskich bezpośrednich przepływów czynników wytwórczych liczą się z punktu widzenia Polski właściwie tylko przepływy siły roboczej, kapitału i wiedzy technicznej między Polską

i Niemcami przy czym Polska jest eksporterem netto siły roboczej, zaś importerem netto wiedzy technicznej. Wiele wskazuje poza tym na to, że towarzyszy temu zanieczyszczanie środowiska naturalnego w Polsce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>