LUKA TECHNOLOGICZNA

Wiedza techniczna rozumiana jako efekt działalności naukowej oraz doświadczenia gromadzonego w trakcie procesu produkcyjnego (learning by doing) jest obecnie uważana za „ siłę napędową” i główną determinantę wzrostu gospodarczego. Niezwykle ważna jest jej specyfika polegająca na możliwości wywoływania przy jej wykorzystaniu zmian w środowisku materialnym i społecznym oraz na wywieraniu bezpośredniego wpływu na efektywność wykorzystania pozostałych czynników wytwórczych tj. pracy i kapitału. Dysponowanie tym zasobem wywiera dodatkowo istotny wpływ na kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności oraz struktury przewag komparatywnych poszczególnych krajów. Nic więc dziwnego, że kraje jako podmioty wymiany zagranicznej są zainteresowane pozyskaniem tego czynnika.

Współcześnie kraje o największym potencjale gospodarczym (Stany Zjednoczone, Japonia, kraje Europy Zachodniej) w dużej mierze są w stanie samodzielnie pozyskiwać i akumulować ten ważny obecnie czynnik wytwórczy. Z odmienną sytuacją mamy jednak do czynienia w przypadku krajów mniej rozwiniętych, takich jak np. większość krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Znajdują się one na etapie ciągłych przemian gospodarczych i „cierpią” na niedobór kapitału, który jest przecież konieczny w procesie generowania postępu technicznego. Pozostają zatem daleko w tyle za technologiczną czołówką Jedynym sposobem zwiększenia zasobów wiedzy technicznej jest dla nich nawiązywanie współpracy z liderami w celu jego pozyskania m. in. poprzez import. W konsekwencji, ujawniająca się luka technologiczna między krajami zaawansowanymi technologicznie a „doganiającą” Europą Środkowo- Wschodnią jest niewątpliwie jedną z przesłanek coraz bardziej intensywnej współpracy gospodarczej.

jedynie jej postaci czystej (patenty, licencje, know- how). W dużej mierze wiedza ta jest bowiem integralną częścią innych czynników wytwórczych, a także produkowanych dóbr, głównie tych o wysokiej zawartości postępu technicznego (high- tech).1 Patrząc od strony praktycznej można zauważyć, iż obecnie ten drugi, bardziej złożony rodzaj wiedzy technicznej ma coraz większe znaczenie i on staje się przedmiotem transferu w skali międzynarodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>