Kolejną przeszkodą na drodze integracji jest brak harmonizacji prawa

Mimo postępu w zaawansowaniu integracji europejskiego rynku kapitałowego, nadal istnieją liczne przeszkody dla pełnej integracji rynków poszczególnych krajów członkowskich. W rezultacie w niektórych obszarach rynku kapitałowego integracja jest daleka od pełnej a w niektórych jeszcze się nie rozpoczęła. Na przykład problemem niezwykle istotnym dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych jest duża liczba instytucji regulujących rynek kapitałowy oraz rozdrobnienie systemów nadzoru na rynkach krajowych państw członkowskich, co stanowi przeszkodę dla transgranicznego świadczenia usług finansowych i obrotu papierami wartościowymi.

Pilnym wyzwaniem jest stworzenie funkcjonującego na skalę Unii systemu rozliczania transakcji papierami wartościowymi realizowanymi w obrocie między krajami członkowskimi. Brak takiego systemu hamuje dotychczas rozwój transakcji, gdyż funkcjonujące obecnie systemy rozliczeniowe są stosunkowo mało efektywne. Obecnie w 25 krajach członkowskich Unii funkcjonuje około 40 systemów rozliczeniowych, z tego połowa przypada na nowe kraje członkowskie. Duża ich liczba przyczynia się do fragmentyzacji rynków i wzrostu kosztów realizacji transakcji transgranicznych.

Kolejną przeszkodą na drodze integracji jest brak harmonizacji prawa podatkowego w odniesieniu do podatku od zysków kapitałowych. Trudności w ustanowieniu jednakowych dla wszystkich krajów członkowskich zasad tego opodatkowania wynikają z faktu, że kraje które nie stosowały tego podatku lub miały niskie opodatkowanie w przypadku jego podwyższenia obawiają się odpływu kapitału ze swego rynku. Z kolei kraje stosujące wysokie podatki obawiają się spadku wpływów budżetowych przy ewentualnym obniżeniu podatku w efekcie harmonizacji. Z tego też względu obecne działania harmonizacyjne podejmowane na szczeblu Unii sprowadzają się głównie do zapobiegania unikaniu opodatkowania dochodów z inwestycji na rynkach zagranicznych. Niezbędnym warunkiem powodzenia tych działań jest wymiana informacji między instytucjami podatkowymi poszczególnych państw, na co nie wszystkie kraje wyrażały do tej pory zgodę . Powyższa sytuacja oznacza zatem niejednakowe warunki świadczenia usług finansowych w krajach członkowskich i zróżnicowaną atrakcyjność dokonywanych w tych krajach inwestycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>