Jednoczesne występowanie skutków pozytywnych i negatywnych

Ale postrzeganie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy jedynie w kategoriach pozytywnych byłoby zbyt odległe od stanu faktycznego. Przewagi konkurencyjne wielu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego doprowadziły w wielu przypadkach do upadku przedsiębiorstw z kapitałem krajowym a w konsekwencji do utraty miejsc pracy. Przykładem może tu być, wzbudzająca wiele kontrowersji, rola dla rynku pracy tworzonej przez kapitał zagraniczny sieci hipermarketów Początkowo uznano je za swoisty znak czasui symbol uczestnictwa w łączącej się Europie. Po krótkim okresie ich działalności pojawiły się liczne sygnały świadczące o ich negatywnym wpływie na sytuację głównie lokalnych przedsiębiorstw handlowych oraz miejscowych producentów.

W ocenie oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy przyjmującego autor ujął efekty pierwotne i wtórne. Jak przedstawiono pozytywne efekty pierwotne wyrażają się znaczącym zwiększeniem liczby zatrudnionych w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, natomiast negatywne efekty pierwotne związane są z redukcją zatrudnienia.

Jednoczesne występowanie skutków pozytywnych i negatywnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych sprawia, że jednoznaczna ocena znaczenia inwestycji zagranicznych dla rynku pracy kraju przyjmującego jest niemożliwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>