Harmonizacja zasad funkcjonowania jednolitego rynku kapitałowego

Procesowi integracji europejskiego rynku kapitałowego służy realizacja programu działań w zakresie usług finansowych (Financial Services Action Plan – FSAPJ), który został przyjęty przez Komisję Europejską w maju 1999 r. Głównym celem programu jest wyeliminowanie do 2005 r. istniejących przeszkód w funkcjonowaniu jednolitego rynku finansowego. Jego realizacji służą działania, które w segmencie rynku kapitałowego sprowadzają się do znoszenia barier w pozyskiwaniu kapitału na obszarze całej UE, promowania konkurencji w zakresie świadczenia usług finansowych w oparciu o zasadę jednolitego paszportu europejskiego oraz zwiększenia zaufania inwestorów do lokowania środków finansowych w instrumenty dostępne na rynku Unii. Istotne wydają się też inicjatywy w zakresie nadzoru korporacyjnego i standaryzacji wymogów regulacyjnych .

Realizując program FSAP Rada Unii Europejskiej przy współpracy z Parlamentem Europejskim wydała szereg nowych dyrektyw, dyrektyw modyfikujących obowiązujące wcześniej akty prawne lub też uruchomiła procedurę uchwalania następnych. Do najważniejszych regulacji dotyczących funkcjonowania rynku papierów wartościowych należą następujące akty prawne:

Dyrektywa dotycząca rynków instrumentów finansowych (Directive on Markets in Financial Instruments) z 21 kwietnia 2004 r., która zastąpiła doychczas obowiązującą dyrektywę w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych. Regulacje wynikające z nowej dyrektywy potwierdzają pełną swobodę świadczenia usług na podstawie zezwolenia i kontroli ze strony nadzoru rynku z kraju macierzystego ‚

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>