FUNDUSZE POMOCOWE JAKO INSTRUMENT KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ

Pomiędzy krajami, które tworzą Unię Europejską wciąż występują dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego. Dotyczy to głównie nowych krajów członkowskich, które niedawno zasiliły struktury organizacji. Są to kraje objęte wyłączeniem (Member State with a dérogation), czyli o niepełnym członkostwie. Jest to wynikiem występujących różnic w ich poziomie rozwoju gospodarczego. Zaistniała sytuacja zmusiła kraje Unii do wyrównywania różnic, poprzez wprowadzenie wewnętrznej polityki regionalnej. Jej celem jest równomierny rozwój całej Wspólnoty.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, z jednej strony – różnic istniejących w rozwoju gospodarczym pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Wspólnoty, a z drugiej strony, wysokości kwot jakimi Polska jest wspierana środkami pomocowymi.

Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej. Polityka regionalna Unii Europejskiej (UE) jest realizowana w określonym czasie, ale nie jest ona krótkookresowa. Oferowana pomoc ma charakter bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizowanie projektów, których celem jest harmonijny rozwój krajów członkowskich. Wsparcie to skierowane jest do przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych’.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>