Europejski Urząd ds. Żywności

c) zostanie powołany Europejski Urząd ds. Żywności mający zapewniać władzom Unii dostarczenie opinii opartych na dostępnej wiedzy naukowej i pozwalających podejmować właściwe decyzje.

Szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002/WE z 28 stycznia 2002r., określające zasady oraz podstawowe wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejskiego Autorytet Bezpieczeństwa Żywności oraz określające procedury dotyczące bezpieczeństwa żywności. Jest to dokument o fundamentalnym znaczeniu dla stanowienia prawa żywnościowego w przyszłości, a szczególnie dla krajów kandydujących. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, to znaczy, że ma skutek prawny w kraju członkowskim, bez potrzeby transformacji. Kraje członkowskie mają obowiązek dostosowania swojego prawa do rozporządzenia, jeśli jest ono sprzeczne z rozporządzeniem.

Warto wspomnieć, iż w art. 2. Rozporządzenia zdefiniowano pojęcie „żywności”. Przez żywność (lub produkt żywnościowy) rozumie się substancje lub przetworzony produkt, przetworzony częściowo lub nieprzetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi lub taki, co do którego istnieje przypuszczenie, że będzie spożyty przez ludzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>