Category Europa

Celem międzynarodowego przepływu kapitału jest

Celem międzynarodowego przepływu kapitału jest przynoszenie zysku jego właścicielowi. W międzynarodowych przepływach kapitałowych chodzi z jednej strony o przepływy kapitału pożyczkowego, z drugiej zaś

o przepływy kapitału produkcyjnego. Kapitał pożyczkowy to wymieniane w skali międzynarodowej wkłady gotówkowe oraz różnego rodzaju papiery wartościowe z wyłączeniem akcji. Z kolei kapitał produkcyjny występuje w obrocie międzynarodowym w formie inwestycji portfelowych lub inwestycji bezpośrednich.

Czytaj całość

Nowe stanowisko USA

c) Nowe stanowisko USA – dążenie do integracji wszystkich krajów amerykańskich wynikało z rosnącego deficytu handlowego USA (zmniejszenie udziału w handlu światowym) i stałego ujemnego salda budżetowego.

Dla zobrazowania jak się kształtowały obroty handlowe USA na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przedstawia się kolejną tablicę (por. tabl. 2).

Czytaj całość

Dotychczasowy rozwój współpracy w świetle teorii lokalizacji

Współpraca międzynarodowa. Jeśli na rozwój współpracy gospodarczej Polski z krajami sąsiedzkimi spojrzeć z punktu widzenia dotychczasowego dorobku teorii lokalizacji działalności gospodarczej (a zatem niejako „z punktu widzenia lotu ptaka”) widać wyraźnie, że Polska nie należała właściwie nigdy do potentatów jeśli chodzi o stopień zaangażowania w międzynarodowym podziale pracy,

Czytaj całość

Perspektywy powstania Strefy Wolnego Handlu Ameryki

integrująca się Europa wywarła wpływ na rząd USA. Idea integracji zainicjowana została przez J. F. Kennedyego i George Busha, a działania rozpoczął Bill Clinton, który w 1994 r. zwołał szczyt panamerykański dla omówienia stworzenia Panamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu. Powołane na tym szczycie rządowe komisje międzyministerialne na kilku kolejnych spotkaniach zadecydowały, że z kwietniu 2001 r. nowy amerykański prezydent George W. Bush zwołał szczyt 34 państw amerykańskich, które w Quebec podpisały deklarację o stworzeniu w grudniu 2005 r. (w Buenos Aires) Strefy Wolnego Handlu Ameryk (FTAA – Free Trade Area of the Americas). Generalną zasadą która została przyjęta było, że do FTAA będą należały kraje o ustroju demokratycznym (nie zaproszono Kuby). Deklaracja w obszernych rozdziałach porozumienia obejmuje nie tylko zasady wymiany handlowej i liberalizację handlu (stopniowe zniesienie ceł), dotyczy inwestycji bezpośrednich, rozwoju transportu, infrastruktury, pomocy dla krajów członkowskich o niskim poziomie PKB, szkolenia i nauki, dostępu do nowoczesnych technologii, przepisów sanitarnych, zwalczania AIDS, walki z handlem narkotyków i narkomanią i b. istotnego zagadnienia

Czytaj całość

Gospodarka światowa

Gospodarka światowa definiowana jest jako zbiór krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, głównie przedsiębiorstw i instytucji rynkowych, połączonych ze sobą przez system powiązań w zakresie handlu i innych form współpracy, lecz działających w ramach państw i ich ugrupowań, oddzielonych od siebie granicami politycznymi . Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej daje większe możliwości rozwoju naszej gospodarki ze względu na zwiększenie potencjalnego rynku odbiorców wytworzonych w Polsce dóbr i usług.

Czytaj całość

Wyniki badań przeprowadzonych przez Grant Thomton International

Banki tłumaczą fakt malejącej dynamiki kredytów brakiem zdolności kredytowej ich niedoszłych klientów. Art. 70 ustawy Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Jeśli bank uzna, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, lub zagrożona jest terminowa spłata kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy, bank może wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu Takie czynności stają się barierą rozwoju przedsiębiorczości a tym samym osłabiają tempo wzrostu gospodarczego w naszym kraju.

Czytaj całość

Ochrona zdrowia publicznego

Na skutek wielu trudności w procesie harmonizacji prawa krajów członkowskich Komisja wydała w 1985 roku Białą Księgę „W sprawie realizacji Rynku Wewnętrznego”. Sformułowano w niej postulaty dotyczące harmonizacji prawa w czterech obszarach, m. in. dotyczących prawa żywnościowego, w tym:

a) Ochrony zdrowia publicznego. b) Zapewnienia konsumentom informacji i ochrony w innych kwestiach niż zdrowie. c) Zagwarantowania uczciwych praktyk handlowych.

Czytaj całość

Udzielanie kredytów przedsiębiorstwom

Udzielanie kredytów przedsiębiorstwom zwiększa zasoby dostępnego kapitału oraz przyczynia się do wzrostu nakładów inwestycyjnych w gospodarce. W Polsce przedsiębiorstwom trudno jest jednak uzyskać długoterminowy kredyt inwestycyjny, czego wyrazem jest m.in. malejąca wartość nakładów inwestycyjnych w ostatnich czterech latach (rys. 9).

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w Polsce 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw Skoro te podmioty nie mają możliwości uzyskania kredytu bankowego, nie dokonują tym samym inwestycji, które są kołem zamachowym każdej gospodarki. Jeśli przedsiębiorstwa nie mogą dokonywać inwestycji, wówczas przy malejącym popycie na dobra i usługi maleje produkcja, spada sprzedaż, a tym samym przedsiębiorcy nie mogą aktywnie uczestniczyć w kreowaniu długookresowego wzrostu gospodarczego.

Czytaj całość