Category Europa

Programy pomocowe

Programy pomocowe, które są realizowane w ramach Celu 1, opierają się na trzech rodzajach zadań. Jeden z nich jest ukierunkowany na infrastrukturę, kolejny na rozwój zasobów ludzkich, czyli działania na rzecz zatrudnienia, rozwoju edukacji i szkoleń. W ramach Celu 1 są również podejmowane interwencje na rzecz rozwoju sektora produkcji.

Finansowanie omawianego celu jest dokonywane z czterech funduszy strukturalnych. Zalicza się do nich: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), Europejski Fundusz Społeczny (ESF), Sekcję Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) oraz Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem (FIFG).

Czytaj całość

Handel dobrami z kategorii high-tech

W pięciu z ośmiu analizowanych krajów zagraniczne inwestycje bezpośrednie były dotychczas ważnym kanałem transferu technologii

-1 wpływały na wzrost wydajności firm. W krajach tych ZIB przyczyniały się do rozwoju firm i wzrostu ich produktywności o 0,5- 0,7 punktu procentowego, a w Rumunii nawet o 1,1 % (głównie ze względu na niski ogólny poziom produktywności firm w tym kraju). Brak omawianej zależności odnotowano w Słowacji i na Węgrzech. W przypadku tych krajów mogło to być to wynikiem słabego materiału statystycznego, jakim dysponowali badacze.

Czytaj całość

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KRAJAMI SĄSIEDZKIMI W OKRESIE TRANSFORMACJI

Współcześnie dysponujemy już znacznym dorobkiem teoretycznym dotyczącym rozmieszczenia działalności gospodarczej w swiecie oraz kierunków i intensywności międzynarodowej wymiany gospodarczej tj. wymiany produktami i czynnikami wytwórczymi. Chodzi z jednej strony

dotychczasowy dorobek teorii lokalizacji (włącznie z tzw. Nową geografią), z drugiej zaś o dotychczasowy dorobek teorii wymiany międzynarodowej. W świetle tego dorobku teoretycznego można m.in. dokonać pewnych ocen dotyczących kształtowania się intensywności

Czytaj całość

Handel zagraniczny Unia Europejska – NAFTA

Struktura handlu zagranicznego krajów Unii Europejskiej z krajami NAFTA i MERCOSUR był dotychczas dość stabilny asortymentowo. Poza tradycyjnymi towarami stanowiącymi specyfikę handlu krajów zarówno europejskich i amerykańskich, wymianę handlową rozszerzono o usługi (telekomunikacja i internet), a także o wymianę nowych programów

i licencji. W wymianie wielu tradycyjnych towarów występują incydentalne konflikty, w których międzynarodowe korporacje ubiegają się o pomoc władz administracyjnych i rządów a czasem dochodzi do konfliktów na forum międzynarodowych organizacji handlowych (WTO). Dla przykładu w sektorze rolniczym i przetwórczym: – konflikty bananowe, – francuskie wina na rynku USA, – kukurydza i soja modyfikowana przez producentów amerykańskich, – drób amerykański, – zaskarżenie przez USA subwencji Unii Europejskiej dla produkcji na forum WTO.

Czytaj całość

W procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego

Zgodnie z najnowszym dorobkiem teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego (modele wzrostu endogenicznego) decydujące znaczenie w tymże wzroście i rozwoju ma odpowiednie mobilizowanie własnych zasobów. Wtedy to można liczyć na względnie szybki i zrównoważony wzrost gospodarczy, a także na poprawę międzynarodowej konkurencyjności i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej danego kraju oraz – poprzez liczne sprzężenia zwrotne, w tym mnożnikowe – jego sąsiadów i szerzej rozumianych partnerów gospodarczych.

Czytaj całość

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE A RYNEK PRACY

W warunkach globalizacji coraz większa część światowych zasobów siły roboczej jest zaangażowana w warunkach, które konkurują lub są powiązane

– przez handel międzynarodowy i międzynarodową produkcję – z działalnością gospodarczą podejmowaną w innych krajach . Taka sytuacja implikuje, że narodowe rynki pracy stają się coraz bardziej współzależne. Zadanie polityki gospodarczej polega nie tylko na reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce narodowej, lecz także na dostosowaniu się do zmieniających się warunków w gospodarce światowej.

Czytaj całość

Próby pogłębiania współpracy przygranicznej

d) Próby pogłębiania współpracy przygranicznej (popieranej z odpowiednich środków Unii Europejskiej) są w sumie mało efektywne m.in. z uwagi na duży „wsad biurokratyczny” i trudności znalezienia najbardziej rozsądnych rozwiązań w odpowiednim czasie i zgodnie z obowiązującymi wymogami.5

Z wielu podobnych względów (np. niedorozwoju infrastruktury, wzajemne uprzedzenia), ale także z wielu innych relatywnie niska jest także intensywność powiązań przygranicznych Polski z pozostałymi krajami sąsiedzkimi. Dzieje się tak mimo tego, że przygraniczne województwa Polski, zwłaszcza niektóre, dysponują względnie dużym potencjałem gospodarczym (por. tabl. 4)

Czytaj całość

Proces rozwoju rynku obligacji korporacyjnych

Proces rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w dużym stopniu zależy od aktywności państwa na rynku rządowych papierów dłużnych związanych z tym unijnych regulacji odnośnie unikania nadmiernych deficytów budżetowych. Konieczność ich przestrzegania wpływa na zmiejszenie aktywności państwa na rynku instrumentów dłużnych. W rezultacie występujące na rynku środki mogą być w większym stopniu niż poprzednio wykorzystane przez przedsiębiorstwa. Ponadto wymagana od krajów strefy euro dyscyplina budżetowa, powinna przełożyć się na mniejsze zainteresowanie tych krajów emisją obligacji co daje możliwość kształtowania na obszarze euro relatywnie niskich stóp procentowych.

Czytaj całość